jueves, 14 de diciembre de 2017

Entre totxs, invertim a Godella

A proposta d´Esquerra Unida, el grup de govern ha decidit que siga la ciutadania mitjançant un procés participatiu, la que decidisca quines inversions es realitzaran a Godella en els pròxims dos anys (a càrrec del pressupost municipals i/o subvencions que es demanen). Cada partit hem de presentar 5 propostes que es discutiran al pròxim grup de govern. Hi ha molt a fer però el col·lectiu d´Esquerra Unida hem elegit les següents iniciatives. I tu què penses? Quines inversions proposaries?
PROPOSTES D´INVERSIONS PER PART D´ESQUERRA UNIDA GODELLA
1. Inundacions: L´actualització i realització del projecte del Pla Director d´Aigües Pluvials. Anàlisi i implantació d´una xarxa separativa de clavegueram.
Per evitar inundacions cal que es realitze l´assarb però també una sèrie d´obres dins del poble per tal de canalitzar les pluges que cauen cap a aquesta infraestructura. Malgrat que el projecte de l´assarb a executar per conselleria, es troba de moment paralitzat i es plantegen canvis al mateix, la part «interna» del projecte, probablement no sofrirà cap modificació ( d'ací a poc temps, es farà una reunió tècnica en conselleria per tal confirmar aquest fet). Així, l´Ajuntament ja pot començar a treballar en la part que li correspon, actualitzant el Pla Director d´Aigües Pluvials (2009) i realitzant el projecte per poder executar obres quan es dispose de fons.
Per altra banda, actualment quan plou, les aigües de pluja acaben a l´horta mesclades en les fecals, embrutant-la i fent malbé camps i collites. Açò passa perquè en Godella no tenim a tot el poble xarxa separativa, es a dir, les aigües de pluja i les fecals van per la mateixa canonada i quan es desborden per excés de pluja, ho fan juntes. Mentre no s´execute l´assarb o projecte alternatiu, les aigües de pluja acabaran en l´horta, però que arriben brutes amb fecals provoca un dany major. Tard o d´hora haurem de fer la xarxa separativa... Per què no començar ja i evitar la contaminació de l´horta?
2. Estalvi i eficiència energètica: Auditoria energètica dels edificis municipals. Instal·lació de plaques solars als edificis municipals i llums leds per a les faroles.
Aquestes inversions no sols contribueixen al medi ambient i comencen el camí cap a un nou model energètic, aquestes inversions permeten també recuperar els diners que costen mitjançant l´estalvi que produiran en la factura elèctrica i a més, són susceptibles de rebre subvenció per part de la comunitat europea.
3. Començar l´execució del Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS): Peatonalització de la pujada de l´ermita. Ampliació de voreres i eliminació de barreres arquitectòniques per millorar l´ accessibilitat de minusvàlids.
A Godella tenim un problema de tràfic. També continuem sense tindre un traçat peatonal i una xarxa de carril bici completa, a diferència de la majoria de pobles i ciutats. El PMUS es va realitzar amb la intenció de solucionar aquesta problemàtica i destacava com un dels objectius cap a la sostenibilitat, la necessitat de regular la velocitat de penetració del tràfic privat (vora 13000 cotxes de vehicles de no residents passen diàriament pel nostre poble), de potenciar l'accessibilitat caminant, en bici i en transport públic, i també va planificar adequadament la restricció del tràfic privat al Carrer Major i la Pujada de l´Ermita.
És hora de començar a treballar en aquest sentit, prioritzar als ciutadans i al seu benestar en lloc de la fluïdesa i el fàcil trànsit dels vehicles.
Peatonalitzar la pujada de l´ermita, permetent sols l´accés de veïns i tràfic d´encreuament, afavorir el trànsit dels vianants pel poble, comença aquest camí.
4. Adequació de les zones verdes municipals: Parcs i Pla especial de les Pedreres. Continuant la problemàtica plantejada en l´anterior proposta, més que grans projectes i obres amb regust electoralista, EU pensem que cal invertir en les persones i millorar els espais de convivència i oci del nostre poble amb criteris ecològics i de sostenibilitat i d´igualtat entre les diferents barriades. Per altra banda, el Pla Especial de Les Pedreres és un projecte que permetria gaudir una de les zones més emblemàtiques del nostre poble tant a escala històrica com ecològica. Invertim en les persones i en la seua qualitat de vida!
5. Projecte Escoleta Municipal.
A Godella tenim uns 330 xiquets entre 0 i 3 anys i 4 escoletes privades què ofereixen els seus serveis a un preu que va des de els 200 als 500 euros mensuals, el qual no totes les famílies es poden permetre. L'accés dels nens a l'educació i la seua socialització a tan primerenca edat constitueix un avanç extraordinari per a tota la societat i resulta determinant per a la integració de la dona en l'àmbit laboral. L´educació és un dret universal i sols des de l´àmbit públic es pot garantir adequadament la igualtat de drets i possibilitats per a tots i totes, la participació de les famílies en l´activitat educativa a més de la detecció precoç de possibles problemes en el desenvolupament dels nens i nenes de 0 a 3 anys, edat en la qual es senten les bases i els principis de la personalitat i la intel·ligència.
Construir l´escoleta Municipal és competència de Conselleria. Amb aquest objectiu, l´Ajuntament ja ha iniciat converses amb el Sr Marzà i ja té el terreny adquirit però es necessita realitzar un projecte adequat de l´edifici i açò és el que demanem que es faça mitjançant un procés participatiu. Invertim en les generacions futures i en l´igualtat d´oportunitats!
Ens oblidem d´algun projecte? Volem conéixer la teua opinió!

jueves, 6 de julio de 2017

Sale a concurso el estudio del suministro del agua potable de Godella

Después de un año de espera, por fin ha salido el contrato para el Estudio del Suministro de Agua Potable de Godella, que permitirá evaluar la viabilidad de una gestión pública del mismo además de rescindir el antiguo contrato con Aguas de Valencia y definir el futuro servicio. Se ha destinado 18.000 € al mismo y más de 7 empresas han sido invitadas. Los criterios de adjudicación serán menor precio (3 puntos), menor tiempo de realización (1 punto), experiencia en trabajos similares (3 puntos) y conocimiento del municipio / trabajos previos con el Ayuntamiento de Godella (3 puntos). A pesar de que EU hubiéramos restado valor a este último criterio y en su lugar haber evaluado el equipo, metodología, etc... aceptamos esta puntuación ya que dicho tema no podía seguir alargándose eternamente y al fin y al cabo, al tratarse de un contrato menor, la legalidad establece que la adjudicación pueda realizarse a criterio del equipo de gobierno, sin necesidad de mesa de contratación, seguir ninguna valoración, etc..
Este estudio resulta necesario ya que tras más de 100 años en manos de Aguas De Valencia S.A., existe una importante desinformación por parte del Ayuntamiento sobre el servicio, al tener que confiar en los datos que suministra la propia Empresa. L@s ciudadan@s pagamos aproximadamente un millón de euros al año a través de nuestras facturas y aunque la compra del agua se estima en medio millón (*), la empresa afirma que los múltiples gastos que conlleva la gestión y mantenimiento del servicio, sólo dejan un beneficio de menos de 100.000 € el cual ha impedido invertir en la muy necesaria renovación de tuberias. En consecuencia, disponemos de una red de más de 60.000 m, antigua, con la mitad de las tuberías hechas de fibrocemento, que sufre múltiples roturas. En nuestra opinión, las pérdidas y fugas no se controlan adecuadamente, ni se promueven políticas de ahorro. Volver a la gestión privada, supondría perpetuar estas prácticas a pesar del dinero que daría la empresa privada que se quedara con el contrato (canon), el cual sólo podría emplearse legalmente en el propio servicio.
EU estamos convencidos que el suministro de agua potable, un bien común que nos pertenece a tod@s, debe gestionarse públicamente para poder mejorar el servicio que se ofrece al ciudadano, renovar la actual red y promover un uso ecológico y sostenible del agua. Esperamos una adjudicación objetiva del estudio a la consultora más capaz, que permita conocer con datos reales y ajustados a mercado, si nuestro pueblo puede asumir este reto o qué pasos deberemos seguir para hacerlo realidad en un futuro próximo.

(*) Al no disponer de fuentes propias, Aguas de Valencia compra el agua al EMSHI ( empresa mixta en la que participa Aguas de Valencia S.A.) y en ocasiones, al Pozo de Gracia (propiedad de Aguas de Valencia S.A.).

viernes, 17 de marzo de 2017

LA EXPROPIACIÓN DEL TERRENO “LES PEDRERES”, OTRA DEUDA EN CAMINO

La expropiación del terreno “Les Pedreres” es el último de los procesos de expropiación iniciados en la última década en nuestro Ayuntamiento y que han provocado su endeudamiento millonario. Este solar, propiedad de la empresa Telefónica, se encuentra situado enfrente del cementerio, al lado de la carretera que va de Godella a Bétera, y el origen y fundamento de este proceso expropiativo, es el mismo que el del parque del Sagrado Corazón o el solar del Bovalar: el Plan General de Ordenación Urbana de Godella, aprobado en 1990, calificó este terreno como Parque deportivo (20.900 m²) y Espacio libre (Zona verde: Parque “Les Pedreres”(10.800m2), planificando que se obtendría para su uso público, a través de una expropiación. La legalidad establece que si al cabo de 4-5 años de la aprobación de un Plan de Ordenación Urbana, el Ayuntamiento no ha iniciado la expropiación, los propietarios pueden solicitarla y obligar al Ayuntamiento a que le expropie.
De valorarse al mismo precio que el Bovalar (terreno de características similares situado al lado del EPLA, cuyo proceso de expropiación finalizó en diciembre de 2016), esta nueva expropiación podría suponer una nueva deuda de alrededor de 6 millones de euros.

¿Cual es la situación actual?
Después de un proceso judicial relativo a los plazos de expropiación y que os contamos más abajo, el Ayuntamiento está esperando a que Telefónica le comunique su hoja de aprecio (cantidad que quiere por el terreno) para al cabo de 3 meses, acudir al Jurado de Expropiación Provincial, que fijará la cantidad a pagar. Este precio podrá ser recurrido (o no) ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y posteriormente, ante el Tribunal Supremo.
Por su parte, el Ayuntamiento está intentando evitar esta nueva expropiación a través de una Modificación del PGOU del 90 que actualmente se encuentra en proceso de trámite ante Conselleria (podéis conocer con más detalle esta modificación de la cual EU tiene sus reservas, en este artículo que publicamos en nuestro blog: http://eugodella.blogspot.com.es/2017/01/la-modificacion-del-pgou.html). Esta modificación (entre otras actuaciones) pretende recalificar el terreno de Telefónica a suelo Residencial y así ya no podría solicitarse su expropiación, pero para que esto suceda, la modificación debe aprobarse en el pleno antes de que el Jurado de expropiación fije un precio. Por tanto, si se pretende que esta estrategia llegue a buen fin, deberá conseguirse el apoyo mayoritario de los diferentes partidos políticos.
EU pensamos que cualquier decisión que adopte el Ayuntamiento (pagar la expropiación o aprobar la modificación), deberá contar con el conocimiento y aprobación de la ciudadanía de Godella. Por tanto, seguiremos trabajando en este sentido.

¿Cual ha sido el proceso seguido hasta la fecha?
El 19 de Septiembre de 2011 Telefónica presentó en el Ayuntamiento la solicitud de expropiación de su terreno, pero antes de que pasara el plazo legal (6 meses) que debía esperar antes de poder presentar su hoja de aprecio (cantidad que solicita por el terreno), la ley que establecía los plazos de los procesos de expropiación fue modificada por el Decreto/ley 2/2011 de 4 de noviembre del Consell.
Hasta ese momento, dichos plazos venían fijados en el artículo 436 del ROGTU ( Decreto 67/2006 de 19 de mayo) y consistían en:
- 4 años desde la aprobación del Plan de Ordenación Urbana que establecía la expropiación como método de obtención de un terreno, para que el propietario pueda solicitar al Ayuntamiento que le expropie.
- 6 meses desde que presenta esta solicitud, para comunicar al Ayuntamiento su hoja de aprecio ( cantidad que quiere por el terreno).
- 3 meses desde que presenta la hoja de aprecio, para ( si el Ayuntamiento no la ha aceptado) poder dirigirse al Jurado provincial de Expropiaciones e iniciar así el proceso judicial en el que un Juez fija la cantidad a pagar por el terreno.

El Decreto/ley 2/2011 de 4 de noviembre del Consell, cambió el plazo de 6 meses a 2 años. En base a esta modificación, el Ayuntamiento contestó a Telefónica que debía esperar dos años para seguir el proceso de expropiación pero Telefónica, disconforme, recurrió esta decisión antes los tribunales contencioso-administrativos, los cuales acabaron finalmente dándole la razón. El Ayuntamiento recurrió esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, pidiendo que se aplicara el periodo de espera de dos años pero de nuevo, se desestimó su petición ( Sentencia nº 82/2016 del 25/2/2016). Actualmente, el Ayuntamiento está a la espera de que Telefónica le comunique su Hoja de aprecio para iniciar pasados tres meses, el proceso judicial que fijara el precio del solar.


CRONOGRAMA DE LA EXPROPIACIÓN DEL TERRENO “LES PEDRERES”

24/1/1975
Telefónica adquiere el solar

22/7/2011
Telefónica solicita al Ayuntamiento de Godella que se le expropien 10.800 m2 calificados por el PGOU del 90 como espacio libre público ( jardí de Les Pedreres), y 20.020 m2 calificados como sistema general deportivo cultural público.

19/9/2011
Se presenta en el registro de entrada del Ayuntamiento la petición de expropiación.

9/11/2011
Entra en vigor el Decreto/ley 2/2011 de 4 de noviembre del Consell, pasando a ser 2 años y no 6 meses, el tiempo que el propietario debía esperar para poder presentar la hoja de aprecio, una vez solicitada al Ayuntamiento la expropiación.

13/2/2012
La concejala de Urbanismo, Lola Sánchez, emite una resolución en la cual se solicita a Telefónica que aporte la siguiente documentación: Título de propiedad y medición topográfica del terreno. Además se le comunica que en base a la modificación del artículo artículo 436 del ROGTU por el Decreto/ley 2/2011 de 4 de noviembre del Consell, tiene que esperar dos años para poder presentar su hoja de aprecio.

20/3/2012
Telefónica interpone un recurso de reposición ante el Ayuntamiento contra la resolución del 13/2/2012, diciendo que no procede la aplicación del plazo de dos años.

13/7/2012
Telefónica presenta la documentación requerida: Título de propiedad y medición topográfica del terreno.

14/4/2013
Telefónica interpone recurso ante los juzgados contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio administrativo del recurso presentado el 20/3/2012 que impugnaba la resolución municipal de 13/2/2013, el cual no fue contestado.

26/4/2013
Ante la falta de contestación del recurso presentado el 20/3/2013 ( que implica la desestimación del mismo por “silencio administrativo”), Telefónica presenta ante los Juzgados Contencioso Administrativos, un recurso contra la resolución municipal de 13/2/2013 en el que pide que se declare la resolución de alcaldía del 13/2/2012 contraria a derecho y que de con fecha de 23/1/2012 el expediente de expropiación forzosa iniciado y el cómputo de intereses.

2/5/2013
Llega al Ayuntamiento el escrito del juzgado en el que se le comunica que con fecha 26/4/2013 se ha admitido a trámite el recurso de Telefónica contra el Ayuntamiento de Godella, y le requiere que envíe el expediente completo en el plazo de 20 días.

25/7/2013
Carta del juzgado que requiere de nuevo el expediente al Ayuntamiento.

13/9/2013
Se remite a Telefónica un borrador de un posible convenio urbanístico para la adquisición de dichos terrenos y paralización de la expropiación.

20/9/2013
Alcaldía emite Resolución para personarse en el Recurso interpuesto por Telefónica, nombrando como representante a Noguera (buffet de abogados contratado por el Ayuntamiento) y remitir el expediente al Juzgado.

26/9/2013
Se remite el expediente a los juzgados.

20/11/2013
Carta de la alcaldesa que pide a Telefónica que se pronuncie sobre una propuesta de convenio enviada en septiembre, que pretende evitar el proceso judicial de expropiación.

11/12/2013
Carta de telefónica que dice que no está interesada en la firma de ningún convenio.

31/7/2014
Se emite la Sentencia 243 que estima el recurso de Telefónica: No se puede aplicar el nuevo plazo de dos años porque cuando se solicitó el inicio del expediente, estaba en vigor la anterior legislación y por tanto, el plazo a esperar para presentar la hoja de aprecio debe ser de 6 meses. El expediente debe considerarse iniciado con fecha 23/1/2013 y se condena al ayuntamiento a pagar las costas

Contra esta sentencia el Ayuntamiento interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad VAlenciana (TSJCV) (Rollo de apelación 103/2016, sección cuarta de la sala de lo Contencioso- administrativo) pidiendo las revocación de la misma y la desestimación del recurso interpuesto por telefónica.

23/3/2015
Escrito de la alcaldesa en el que para evitar el proceso de expropiación, se propone a Telefónica la recalificación urbanística que ha sido plasmada en la propuesta de modificación del PGOU actualmente en trámite, y que consiste en unificar el terreno de Bovalar (21.000 m2) y el de Telefónica (42.000 m2) en una única área de reparto en la que el terreno de Telefónica pasa a ser suelo residencial y al del Bovalar se le añade una parcela de suelo dotacional educativo y se mantiene el resto como zona verde. Además, en el escrito se plantea dos opciones para el terreno telefónica: con una parcela de educativo privado o sin ella, ya que existía cierto interés por parte del colegio Cambridge de adquirir nuevos terrenos. En la modificación del PGOU actualmente en trámite no se ha considerado esta opción porque finalmente el colegio privado desistió de su proyecto.

16/7/2015
Se produce la vista del recurso Contencioso-administrativo presentado por Telefónica el 26/4/2013

25/2/2016
El TSJCV dicta sentencia (Sentencia TSJCV nº 82/2016) desestimando la petición del Ayuntamiento por lo que deben aplicarse los plazos de la anterior legislación. En la misma se razona que el cambio de plazos sólo puede aplicarse a procedimientos de expropiación iniciados después de la entrada en vigor de la reforma, ya que ésta no especifica ningún periodo transitorio y no puede tener carácter retroactivo. Condena a pagar las Costas para el Ayuntamiento
Esta sentencia es firme y por tanto no cabe ningún otro recurso.

9/3/2016
Se devuelve el expediente del juzgado al Ayuntamiento y se le insta a cumplir la sentencia.

16/5/2016
El Juzgado contencioso administrativo requiere al Ayuntamiento para que en el plazo de 10 días indique si se ha dado cumplimiento la fallo de la sentencia 156/2013.

25/5/2016
Informe del técnico de Urbanismo que recomienda requerir a Telefónica para que fije su hoja de aprecio. Una vez la presente, el Ayuntamiento la aceptará o presentará alternativa, y si no hay acuerdo, a los tres meses se podrá acudir al Jurado de Expropiación Forzosa para que fije un precio.

31/5/2016
Resolución de alcaldía en la se requiere a Telefónica para que fije su hoja de aprecio.

6/6/2016
Queda notificada la anterior resolución del 31/5/2016

lunes, 6 de febrero de 2017

LA EXPROPIACIÓN DEL BOVALAR: UNA NUEVA DEUDA PARA EL AYUNTAMIENTO

La sentencia del Tribunal Supremo del 5 de diciembre de 2016, confirmó en 2.778.193 euros más intereses, el precio a pagar a la constructora Edificaciones Ferrando (EDIFESA) por el Bovalar (solar situado junto a l´EPLA).
Esta expropiación tiene la misma causa y fundamento legal que la del parque del Sagrado Corazón: cuando un terreno se califica como parque /espacio libre ( tal como hizo el Plan General de Godella de 1990) y se plantea que el Ayuntamiento lo adquiera para su uso público a través de una expropiación, si esta no se realiza en los siguientes 5 años, el propietario puede reclamar y obligar en el Ayuntamiento que le expropie.
El terreno se pagará a 182 €/m² ( El Sagrado Corazón se pagó a 411), al establecer la ley que se valore como si fueran a construirse viviendas similares a las del entorno del solar, es decir, casas de Campolivar.
A lo largo de este año se hará ejecutoria la sentencia y ya han empezado las negociaciones con EDIFESA para acordar el método de pago (en cuotas, con canjes..). EU trataremos que este proceso tenga la máxima transparencia y participación ciudadana y de aquí a poco, sacaremos un boletín especial sobre urbanismo y próximas expropiaciones.
Mientras tanto, habría que reflexionar alrededor de la legalidad que tenemos que permite el expolio inpune de dinero público y Ayuntamientos, de qué manera haremos frente a este nuevo pago y a los que vienen pero sobretodo, qué pueblo resultará.
QUIERES SABER MÁS?

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA DEL BOVALAR

1990
Se aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Godella en el cual se establece como Suelo Urbano calificado como Sistema General de Espacios Libres, el “ Parc el Barranquet”, una extensión de 21.875 m2 situada al lado del EPLA, a la derecha de la carretera que va de Godella a Bétera. Dentro de este terreno está la parcela “El Bovalar” de 15.093 m2


31/7/2000
Edifesa se convierte en la propietaria de la parcela el Bovalar en base a escritura de dación en Pago otorgada por BAMI SA.

12/3/2010
Se publica al DOGV “el levantamiento de actas e información pública previa a la ocupación”, es decir, Conselleria inicia el expediente para la expropiación de 583 m2 de la parcela del Bovalar, colindantes al barranco, para realizar el proyecto de conexión del Barranc dels Frares. Sin embargo, el expediente se paralizó y así sigue en la actualidad.

4/3/2011:
Se recibe en el Ayuntamiento de Godella un escrito de EDIFESA en el que se solicita la iniciación del expediente de expropiación de la parcela el Bovalar.
¿En que se fundamenta esta solicitud?
El artículo 436 del Decreto 67/2006 DE 12 DE MAYO (ROGTU) dice que cuando un Plan urbanístico califica un terreno como Parque/ Espacio Libre y establece la expropiación como método de obtención, pasados 5 años de su aprobación definitiva, los propietarios pueden iniciar el procedimiento de expropiación de la siguiente manera:
Paso 1: presentan anuncio de su intención de iniciar el procedimiento ( que es lo que ha hecho EDIFESA con el escrito presentado el 4/3/2011)
Al cabo de 6 meses, pueden llevar a cabo el
Paso 2: presentar su hoja de aprecio (valoración del terreno = dinero que quieren por el solar)
Y al cabo de 3 meses:
Paso 3: Si el Ayuntamiento no ha notificado su aceptación de la valoración propuesta o ha presentado su hoja de aprecio alternativa ( cantidad que creen que se debería pagar por el terreno), el propietario puede dirigirse al Juzgado de Expropiación Forzosa para que establezca el precio del terreno, que aceptarán ambas partes y que recibe el nombre de justiprecio.
¿Como sigue el proceso judicial?
Si no se está de acuerdo con lo que establece este Juzgado, se puede presentar recurso contra su sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y si no se está de acuerdo con lo que dice el TSJCV, se puede presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. Lo que diga el Tribunal Supremo, se convierte en sentencia firme, ya que no puede recurrirse su decisión ante ningún otro tribunal.

14/11/2011.
EDIFESA presenta ante el ayuntamiento su hoja de aprecio (valoración del terreno) realizada por la consultora PAU urbanismo. Establece que el precio del terreno es 3.572.287,93 €
Para la valoración del terreno lo considera como suelo urbanizado (y no rural) y como el PGOU no cuantifica el aprovechamiento urbanístico de la parcela (alturas que se pueden construir), se le atribuye las características del entorno en el que se encuentra la parcela ( y que son Campolivar nuevo y antiguo (que tiene una edificabilidad de 0,30) y el área docente EPLA, que no tiene edificabilidad). Coge también el Área de referencia que establece el Ayuntamiento la cual engloba una amplia zona (añade barrio de pitufos y el de la gasolinera), y hace la media. Más abajo podéis leer un detalle de cómo se calcula el precio.

21/2/2012
El Ayuntamiento contesta a EDIFESA en forma de Resolución de Alcaldía, un escrito de la concejala de urbanismo el cual dice que el expediente de fijación del justiprecio se iniciará por ministerio de ley una vez transcurran los dos años desde el anuncio del expediente ( que fue el 4/3/2011) y que debe aportar la medición topográfica de los terrenos para determinar bien su valor.

¿Por qué dice lo de los dos años en lugar de los 6 meses?
El 4-11-2011 se publicó el Decreto 2/2011 de 4-11 del Consell que derogaba el artículo 436 del Decreto 67/2006, dándole esta nueva redacción al artículo 187 de la Ley 16/2005 de 30/12 (ROGTU): “Transcurridos 5 años del plan sin que haya expropiación, deberá llevarse por ministerio de ley si transcurren otros dos años desde dicho anuncio (sin que el Ayuntamiento haga nada al respecto). La hoja de aprecio se presentará y al cabo de 3 meses, se podrá ir al jurado de expropiación.

8/3/2012
El jurado provincial de expropiación informa al Ayuntamiento que Edificaciones Ferrando ha solicitado el justiprecio de la parcela y le requiere el expediente.

15/3/2012
EDIFESA contesta que ya se ha dirigido al Jurado expropiación para que inicie la fijación del justiprecio y que no está de acuerdo con lo que ha contestado el Ayuntamiento, ya que el procedimiento se inició el 4 de marzo cuando estaba vigente la anterior redacción del artículo.

15/3/2012
EDIFESA presenta un recurso de reposición ante los tribunales por la resolución de alcaldía del 21/2/2012.

6/11/2012
El ayuntamiento envía al Jurado de Expropiación su contestación en la que dice que:
1.- No puede fijarse precio en el jurado porque no hay medición topográfica de la parcela, lo que impide determinar la superficie real de dichos terrenos.
2.- que según la nueva redacción del artículo 436 del ROGTU, el procedimiento debe iniciarse por ministerio de ley a los dos años.
Pero que si va a fijar el precio...
1.- El suelo debe valorarse como Suelo rural, ya que la parcela no está urbanizada.
2.- Que de valorarse como urbano, el indice de edificabilidad bruta de las dos zonas de ordenación más próximas (Campolivar nuevo antiguo) es de 0,23645 m2t/m2s y el precio del suelo 55€/m².

21/2/2013
El Jurado de Expropiación emite su justiprecio en 1.165.820,46€. Hace la valoración considerando la parcela como suelo urbanizado (por estar calificacada en el PGOU como suelo dotacional espacio verde, el cual urbanísticamente se considera Suelo Urbanizado) y como dicho plan no le estableció edificabilidad, le atribuye 0,23645 m2t/m2 que es la misma que proponía el Ayuntamiento y que sólo considera Campolivar. Respecto a la extensión de la parcela a expropiar considera sólo 14.510 m2, es decir, no incluye los 583 m2 pendientes de expropiar por Conselleria.
Respecto al tema de si debería haberse esperado 6 meses o 2 años antes de pasar a juzgado, dice que la nueva redacción del artículo no se aplica con carácter retroactivo (es decir, a procesos que ya se habían iniciado) por lo que EDIFESA tal como hizo, sólo debía esperar 6 meses y todo el proceso ha sido legal.

Tanto EDIFESA como el Ayuntamiento recurrirán esta sentencia ante el TSJCV. Ferrando pide que se valore como ella propone y que se considere la totalidad de la parcela (los 15.093 m2 sin quitar los 583 m2 a expropiar por Conselleria). Por su parte, el Ayuntamiento pedirá que se valore el suelo a 59,24€/m2.


22/2/2013
La Secretaria del Ayuntamiento se pone en contacto con los abogados del Ayuntamiento para que estudie la conveniencia de poner recurso a la sentencia del jurado de expropiaciones.

11/3/2013
Informe de los técnicos municipales sobre la viabilidad de la interposición de recurso Contencioso Administrativo contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación. La ley obliga a que el Secretario del Ayuntamiento haga un dictamen para poder presentar dicho recurso.
El informe considera que sí que hay que presentar recurso porque:
a) No hay medición topográfica que permita conocer con exactitud la superficie a expropiar después del inicio de expropiación de Conselleria.
b) Debería aplicarse el nuevo Reglamente que establece en dos años y no en 6 meses, el tiempo que hay que esperar para poder acudir al jurado de Expropiación.
c) La valoración que hace el Jurado no se considera ajustada a derecho porque
  • Debería considerarse suelo rural, en tanto no se encuentra integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios, y no tiene acceso pavimentado adecuado.
  • Las valoraciones distan de la realidad pues el valor unitario de la zona es de entre15 y 30 €/m2. El precio adecuado debería ser de unos 55 €/m2 (aunque no lo justifica).
  • Se está intentando llegar a un acuerdo con EDIFESA pero la interposición del recurso no afectaría a dicha negociación, si llega a buen puerto.

Un informe sin fecha, sobre dicha negociación, dice que se está negociando una posible recalificación a suelo residencial. Mientras que el Ayuntamiento ofrece una edificabilidad de 0,23645m2t/m2s (que permitiría construir 3.991,7 m2 de techo), EDIFESA pide para lo 15.093 m2, una edificabilidad de 0,3 m2t/m2s, lo que daría lugar a (4.527,9 m2 de techo). También se proponen posibles permutas en el sector 25 y 26.

17/3/2013
Escrito del arquitecto municipal a los Abogados del Ayuntamiento pidiéndoles que interpongan el recurso.

13/5/2013
Edificaciones Ferrando pone recurso Contencioso Administrativo contra la desestimación por silencio del recurso formulado el 14/3/2012 contra la resolución del concejal de urbanismo del 21/2/2012, ya que la habían presentado conjuntamente con el recuso del tribunal expropiatorio ante el TSJCV pero éste contestó diciendo que no era competencia suya sino de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.

20/9/2013
Llega al Ayuntamiento el “Informe de valoración de la parcela” encargado a una asesoría, para poder utilizarlo como presentarlo como su propuesta de justiprecio en los tribunales. En él se indica que el terreno debe valorarse a precio de la fecha 10/11/2011, que es cuando se inicia la pieza del justiprecio, ascendiendo el total a 902.475,74€

22/7/2013
Llega escrito del TSJCV requiriendo al Ayuntamiento el expediente de la expropiación.

5/9/2013
El Ayuntamiento envía el expediente.

30/6/2014
Se emiten las Aclaraciones al dictamen pericial del TSJCV a los efectos de determinar el justiprecio de la parcela (El TSJCV ha pedido a un perito que establezca el precio de la parcela y tras presentarlo a ambas partes, estas realizan una serie de preguntas las cuales se contestan en el presente escrito).
1/8/2014
Escrito en el que se informa al Ayuntamiento que habiendo presentado EDIFESA recurso contra el justiprecio del Juzgado de Expropiación Provincial, se pide como prueba el cálculo de la edificabilidad media realizado por el arquitecto municipal.

26/3/2015
El TSJCV emite sentencia (Sentencia 139/15 de 26-3-2015) la cual dice que:
  • No hay que incluir los 583 m2 que están pendientes de expropiar por conselleria por tanto, la superficie a expropiar por el Ayuntamiento es de 14.510 m2.
  • Ha encargado la valoración de la parcela a un perito judicial que ha establecido el valor del suelo en 182,36€/m2 y acepta esta valoración por tener unos puntos de vista más razonables que los del Jurado de Expropiación y apoyo documental suficiente. Desestima la petición del Ayto de consultar otro perito. Estima parcialmente el recurso de EDIFESA fijándose el precio total en 2.778.193 euros más los intereses que establece la legalidad (artic 34 y 42).
  • No se hace expresa mención a las costas

Ante esta sentencia el Ayuntamiento pedirá recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pidiendo una nueva fijación del justiprecio basándose en dos motivos, que no puede hacerse una nueva valoración después de la del Jurado de Expropiación y que la edificabilidad aplicada no es correcta.


10/6/2015
Informe de los técnicos municipales del informe del perito judicial del TSJCV. Dice que la parcela no puede recibir la calificación de suelo urbanizado por no cumplir ninguno de los puntos que definen dicho suelo (3. artic 12 TRLS) por eso debe considerarse suelo rural y la perito del TSJCV no aplica correctamente dicha legislación. Estas consideraciones han sido seguidas por el Tribunal Supremo en últimas sentencias relacionadas con expropiaciones.
También dice que se han cogido como valor de inmueble chalets caros de Campolivar.

16/10/2015
Sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo que desestima el recurso puesto por EDIFESA contra el Ayuntamiento de Godella contra la resolución del 21-2-2012 de la concejala de urbanismo.

10-12-2015
El Supremo admite a trámite el recurso del Ayuntamiento.

5/12/2016
Sentencia del Tribunal Supremo con fecha 5-12-2016 en el cual se falla que el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Godella no ha lugar. La edificabilidad de 0,3377 del perito del TSJCV es correcta y por tanto el precio que establece también.
Las costas máximas que puede pedir EDIFESA serán de 4000 euros mas IVA.
Detalle valoración (Cómo calcula EDIFESA el precio de la parcela):

Precio Parcela= Aprovechamiento (0,394954 m2t/m2s) · (15093 m2) Superficie de la parcela · Valor de repercusión (570,74 euros el m2techo) = 3.402.178,99 €
Se le suma el premio de afección (5%) = 170.108,95 €
Precio Total: 3.572.287,93 €

Cómo se calcula el Aprovechamiento (alturas que se pueden construir):
Al no estar cuantificado en el PGOU el aprovechamiento urbanístico de la parcela se le atribuye la edificabilidad media y uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en el que se encuentra el Bovalar ( y que son Campolivar nuevo y antiguo (que tiene una edificabilidad de 0,30) y el área docente EPLA, que no tiene edificabilidad). Coge también el Área de referencia del Ayuntamiento que engloba las anteriores zonas y también el barrio de pitufos y de la gasolinera ,y hace la media ( dividiendo entre la superficie), resultando un IEN=0,394954.
Cómo se calcula el Valor de repercusión:
Tal como establece la ley, se emplea la Metodología residual estática que establece la siguiente fórmula:
Valor de mercado del suelo= ( Valor de mercado del inmueble terminado) · (1- margen de beneficio del promotor)- (costes y gastos de la promoción).

Para calcular el Valor de mercado del inmueble terminado:
Se considera el coste de edificación de una unifamiliar aislada de dos plantas con garaje: 897€/m2 ( este valor lo obtiene de una revista especializada)
Valor de mercado del producto final: 2171,63 €/m2t ( se coge muestra de Fotocasa para unifamiliares de Campolivar y Rocafort)
Gastos promoción: 24% del coste de construcción
Gastos comercialización: 3% precio venta
Gasto financieros: 1,5% precio de venta
Margen bruto promotor: 18%
Total valor de repercusión del suelo = 570,74€


Cómo calcula el valor de la parcela el Jurado de Expropiación Provincial

Valoración: ley 8/2007 de 28 de mayo de suelo
Debe considerarse suelo urbanizado por estar calificacada en el pgou como suelo dotacional espacio verde. Como no se ha establecido eificabilidad, le atribuye 0,23645 m2t/m2 ( la misma que el Ayuntamiento, que sólo considera el barrio de Campolivar)
Para calcular valor de repercusión: Residencial
Valor inmueble: 1950 €/m2t
Margen beneficio promotor: 0,2
Pagos necesarios:750 €/m2
Por lo tanto F= Valor del terreno (810 €/m2) · edificabilidad (0,23645 m2t/m2) =191,52
menos cargas pendientes=115
76,52€/m2 · 14510 €/m2=1.110.305 €
Más el 5% de premio de afección= 55.515 €
TOTAL: 1.165.820,46 €Valoración del perito Judicial del TSJCV
Valor venta: 2284,9€
Coste construcción: 1178,12€
aprovechamiento:0,3377 ( pero hace descuento del porcentaje viario quedando 0,26219m2t/m2s
beneficio promotor 18%
Sin gastos de urbanización.
Valor resultante: 182,36€/m2

sábado, 21 de enero de 2017

LA MODIFICACIÓN DEL PGOU

La modificación del PGOU que se está promoviendo en la actualidad afecta a 9 zonas de Godella y se encuentra en trámite en Conselleria. Después de superar ciertas etapas e informes, dentro de unos meses pasará a exposición pública, abriéndose el plazo en que los vecin@s podremos presentar alegaciones y cambios a la misma, antes de su aprobación en el Pleno. EU Godella todavía estamos estudiando la modificación ya que existen diversos aspectos que queremos clarificar antes de expresar nuestra postura definitiva ante el mismo. Una vez recopilada toda la información, os lo contaremos a través de nuestro blog y un nuevo boletín, y haremos una reunión abierta a la población, aunque pensamos y así lo estamos proponiendo en el equipo de gobierno, que esta reunión debería organizarla el Ayuntamiento. Aún así hemos pensado conveniente publicar este primer artículo en el que informamos de las circunstancias que dieron lugar a su iniciación y os hacemos un pequeño resumen del mismo, además de daros los enlaces a los documentos oficiales y a la página de Conselleria en el que se puede ver el estado de tramitación del mismo.
Para dejar claros ciertos conceptos básicos, un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es un documento que viene definido por la normativa urbanística de España y establece la ordenación de un término municipal. En términos generales, dice en que terrenos se puede construir (urbanizable) y en cuales no, que tipo de edificios o casas se pueden construir en cada sitio y que usos pueden tener, donde y que tamaño han de tener los parques, espacios verdes y los terrenos para edificios en los que se desarrollarán actividades públicas, colegios, etc... (los cuales reciben el nombre de suelo dotacional). Es muy importante porque define el aspecto y el paisaje, en definitiva, el lugar en el que vivimos (comparemos Burjassot y Godella). En nuestro pueblo sigue vigente el PGOU que se hizo en el año 1990, el cual ha sido modificado en varias ocasiones. EU siempre hemos defendido que es la ciudadanía la que debe decidir cómo tiene que ser el lugar en el que vive y por ello, el urbanismo y los PGOU deben realizarse con la participación de la población en las decisiones que se adoptan.
La modificación del PGOU que se está promoviendo en la actualidad y que os resumimos más abajo, se planteó realizarla al final de la anterior legislatura con el objetivo inicial de dar una posible salida a las expropiaciones pendientes de los terrenos de Telefónica y Bovalar (ámbito 1 y 2 de la modificación) que el Ayuntamiento de Godella está obligado por ley a hacerlas y que podrían ascender a más de 6 millones de euros. Tal como sucedió con el parque del Sagrado Corazón, cuando un terreno se califica como parque/suelo dotacional y se plantea que el ayuntamiento lo adquiera para su uso público a través de una expropiación, si ésta no se realiza en los siguientes 5 años a dicha calificación, el propietario puede reclamar y obligar al Ayuntamiento a que le expropie. Por el contrario, si el Ayuntamiento cambia dicha calificación ( de parque vuelve a uso privado) antes de que se fije el justiprecio por el tribunal de expropiaciones, el propietario ya no puede reclamar la expropiación.
Ésto era lo que se pretendía con la modificación: cambiar la calificación de los terrenos para que los propietarios no pudieran pedir al Ayuntamiento la expropiación y el pago de la misma.
EU siempre nos hemos opuesto a las modificaciones del PGOU porque pensamos que hace ya años que Godella debería haber tenido otro PGOU. Lo llevamos en nuestro programa electoral desde hace más de 18 años y hemos intentado sin éxito, que nuestros socios de gobierno lo respaldaran, destinando el dinero necesario para su elaboración. Hecho a tiempo, este nuevo PGOU hubiera evitado todas las expropiaciones millonarias que ahogan y ahogarán a nuestro Ayuntamiento. Sin embargo, accedimos a que se iniciara el procedimiento de modificación porque nos pareció adecuado que la población pudiera tener la opción de, ante el problema de las expropiaciones, decidir si prefería hacer estos cambios de calificación, pagar con dinero reduciendo servicios o cualquier otra posibilidad que se plantee. Las leyes que permiten el expolio de las arcas públicas no deberían tolerarse, pero volviendo al tema, lo que estaba claro es que el procedimiento debía iniciarse para que la posibilidad de la recalificación fuera una opción, ya que entre que se inicia la modificación hasta que se aprueba, pasan varios años. Aún así, defendimos que la modificación sólo debía incluir los solares pendientes de expropiación y los nuevos ámbitos en los que reubicar el parque y suelo dotacional, lo cual aunque se nombra en la modificación como una posible opción, no ha sido adecuadamente reflejado en el documento en trámite. A continuación os ponemos un resumen del mismo en el que se puede ver para cada zona afectada, la anterior calificación que le daba el PGOU del 90 y la nueva que propone la modificación, en texto y en imagen.
MODIFICACIÓN DEL PGOU
La modificación afecta a 9 zonas de Godella que se denominan "ámbitos". Para hacer frente a las expropiaciones, la modificación propone dejar construir en ciertas zonas que anteriormente eran parques o suelos dotacionales y para que este cambio sea legal, los parques y suelos dotacionales se trasladan a otros lugares ( Por ley (LOTUP), los PGOU deben tener por cada habitante, 4-5 m2 de parque-espacio libre y por cada 100 m2 de vivienda, 35 m2 de suelo dotacional). Como podréis ver, hay además otra serie de ámbitos afectados.
 


Ámbito 1: solar junto a Les Pedreres- Cementerio.
Los propietarios (telefónica) han pedido la expropiación al ayuntamiento y actualmente está en los tribunales. Se cree que el precio de expropiación podría superar los 4 millones de euros.
Calificación PGOU 90:
7.700 m2: Equipamiento deportivo-cultural privado
20.900 m2: Parque deportivo
10.800m2: Espacio libre (parque/Zona verde)
3.175 m2: Red viaria (lo que es la calle: aceras, pavimento)
Nueva calificación que propone la modificación:
38.500 m2 : Suelo urbano residencial (179 viviendas en fincas de 3 y 4 plantas) cuya distribución será: 2.270 m²: equipamiento, 6.366 m2: zona parque, 7.582 m2: red viaria, 12.000 m2 : equipamiento privado, 7.582 m2 : superficie residencial.
Plano de la modificación propuesta para el ámbito 1
Ámbito 2: Bovalar ( terreno siguiente al EPLA en la carretera de Bétera)
A finales de diciembre llegó al ayuntamiento la sentencia que finaliza el procedimiento de expropiación. El Ayuntamiento tiene que pagar 2,7 millones de euros a EDIFESA, propietaria del solar.
Calificación PGOU 90:
21.875 m2: Espacio libre (Parque público)
Nueva calificación que propone la modificación:
10.000 m2: Parcela de uso docente del sector 25
7.469 m2 : Parque
1.591 m2 : Espacio libre de reserva viaria (rotonda para conectar con la carretera)
2.812 m2 : Red viaria.
Plano de los ámbitos 1 y 2. A la izquierda calificación del PGOU del 90, a la derecha, propuesta de la Modificación
 
Ámbito 3: Barranquet (solar continuo a la finca de CARECO junto al barranc dels frares, pegado a Rocafort)
Calificación PGOU 90:
420 m2 : Servicio público privado
780 m2 : Red viaria
Nueva calificación que propone la modificación:
Suelo Residencial (31 viviendas en Finca de 6 plantas más ático con uso comercial del bajo) ( 631 m2 superficie viaria, 568,7 m2 superficie suelo residencial).
 
  Plano del ámbito 3. A la izquierda calificación del PGOU del 90, a la derecha, propuesta de la Modificación


Ámbito 4: Casa esquinera enfrente gasolinera y Domus.
Calificación PGOU 90:
275 m2 : Servicio público
126.15 m2 : Red viaria
Nueva calificación que propone la modificación:
275 m2 : Suelo Residencial ( 3 unifamiliares de dos plantas)
Plano del ámbito 4. A la izquierda calificación del PGOU del 90, a la derecha, propuesta de la Modificación

Ámbito 5: Jardín de la Quartella ( Nave Ayto y Solar adyacente en barrio enfrente del polideportivo).
Calificación PGOU 90:
8.220 m2: Espacio libre (parque/Zona verde)
Nueva calificación que propone la modificación:
Se amplia con terrenos adyacentes a 8.407 m2 ( con un futuro PAI) y se califican como:
1.130 m2 : Uso residencial Plurifamiliar ( 34 viviendas, fincas de 3 plantas.)
5.858 m2 : Parque y red viaria
Plano del ámbito 5. A la izquierda calificación del PGOU del 90, a la derecha, propuesta de la Modificación.
 
 
Ámbito 6: Parque del Sagrado Corazón
La modificación pretende grafiar el acuerdo que se firmó con la congregación a través del cual, se les cedía parte del parque y se les recalificaba como suelo docente. También pretende recalificar el suelo colindante a Edetania para evitar una nueva demanda de expropiación.
Calificación PGOU 90:
29.650 m² : Espacio libre ( zona verde)
20.933 m² : Docente privado (sist. gral)
4.476 m2 : Docente privado ( sist. Local)
1508 m2 : Servicio público privado

Nueva calificación que propone la modificación:
20.115 m² : Parque.
29.869 m² : Educativo cultural privado (de red primaria).
1.508 m² : Educativo cultural privado (de red secundaria).
Plano del ámbito 6. A la izquierda calificación del PGOU del 90, a la derecha, propuesta de la Modificación.

Ámbito 7: Barrio Ermita Nova (Sector 24)
La modificación incorpora parque y suelo dotacional que se ha quitado en otras zonas y se cambia los parámetros de la zona urbanizable para compensar el incremento de suelo dotacional.
Calificación PGOU 90:
304.900 m2 : Urbanizable no programado (aprovechamiento máximo: 0,33 m² techo/m2)

Nueva calificación que propone la modificación:
4.429 m2 : Parque
4.800 m2 : Jardín (red primaria)
16.700 m2 : Equipamiento dotacional
Resto: Zona Residencial (aprovechamiento máximo: 0,35 m2t/m2)
Plano del ámbito 7. A la izquierda calificación del PGOU del 90, a la derecha, propuesta de la Modificación.
 
 
Ámbito 8 Sector 25 y 26 ( solar enfrente militares hasta el seminario, pegado a la carretera CV 35, que va hacia Valencia y llega a la rotonda del Consum)
Calificación PGOU 90:
Uso global residencial (250 viviendas) (Aprovechamiento máximo: 0,33 m2techo/m2 y densidad: 25 viviendas/ hectárea).
Parcela de 10.000 m2 para centro educativo de secundaria
Nueva calificación que propone la modificación:
- La modificación propone refundir los sectores 25 y 26, añadir la Calle Sauces para facilitar la accesibilidad al nuevo sector, además de realizar un nuevo vial para su conexión con la carretera CV35.
- La parcela de 10.000 m² para centro educativo de secundaria se traslada al ámbito 2.
- Se delimita una nueva zona de Parque de 25.000 m².
- En el resto de terreno, zona residencial, se cambian los parámetros urbanísticos aumentando alturas y densidad de viviendas (442 viviendas, en Fincas de 3? plantas).
Plano del ámbito 8. A la izquierda calificación del PGOU del 90, a la derecha, propuesta de la Modificación.
 
 
Ámbito 9 Barrio Conxeta
Calificación PGOU 90:
Suelo urbano de uso residencial.
71.978,75 m² : Suelo urbano
6.980 m² : Suelo urbanizable programado ( No concreta los parámetros urbanísticos asociados, dice que su ordenación se hará a través de un Plan que incluirá el resto del sector 31, sin posibilidad de subdividir).
Nueva calificación que propone la modificación:
- Se engloba sector 31 y 32 como Suelo Urbano y se concretan los parámetros urbanizables en: edificabilidad: 0,24 m2t/m² y una densidad de viviendas: 28 viv/hectarea , similar a la existente en la actualidad.
- Se delimita dos nuevas zonas de parque de 6.440 m² que incluye Les Pedreres.
- El resto de parámetros y suelo dotacional se concretarán en un Plan de ordenación futuro para el nuevo sector.
Plano del ámbito 9. A la izquierda calificación del PGOU del 90, a la derecha, propuesta de la Modificación.
 
 
RESUMEN NUEVAS CONSTRUCCIONES QUE SE PROGRAMAN
(se calculan según la LOTUP, considerando viviendas de 100 m² y 2,5 habitantes por vivienda)
Ámbito 1: 179 viviendas (447,5 habitantes). Fincas de 3 y 4 plantas
Ámbito 3: 31 viviendas (78 habitantes)- Finca de 6 plantas más ático con uso comercial del bajo
Ámbito 4: 3 viviendas (7,5 habitantes). Unifamiliares de dos plantas .
Ámbito 5: 34 viviendas ( 85 habitantes). fincas de 3 plantas.
Ámbito 8: 442 viviendas (1.105 habitantes). Fincas 3? plantas.
ENLACES DOCUMENTACIÓN Y PÁGINA CONSELLERIA
En el siguiente enlace encontraréis la propuesta de modificación del PGOU que presentó el Ayuntamiento de Godella ante Conselleria en mayo de 2015:
En el siguiente enlace encontraréis el buscador de la conselleria de agricultura. Si buscáis Godella, parecerán los diferentes expedientes que tiene abiertos el Ayuntamiento de Godella. Haciendo click en “ver” en MODIFICACION DEL PGOU PARA REDISTRIBUCION DE DOTACIONES PUBLICAS podréis ver el estado del expediente y los diferentes documentos que lo integran:
http://www.agroambient.gva.es/web/evaluacion-ambiental/buscador-de-expedientes 

Y POR ÚLTIMO...
Si quieres participar o colaborar con el grupo de EU que estamos trabajando el tema y asistir a las reuniones que realizaremos en las próximas semanas con los técnicos municipales y expertos del politécnico, estaremos encantad@s de recibirte. Ponte en contacto con nosotr@s
Si tienes alguna duda o propuesta, vente cualquier lunes a partir de las 19:30h a Jacaranda y hablamos.lunes, 9 de enero de 2017

COMUNICAT COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE DE GOVERN DE GODELLA

L'acord polític al que arribaren els partits COMPROMIS, EU, PSPV-PSOE i CET finalitzà amb la formació d'un govern municipal per aquesta legislatura.

Aquest acord comprenia la constitució d'una comissió de seguiment que, entre altres funcions, tenia la de “decidir sobre temes no contemplats en el pacte o la resolució de conflictes que es pogueren plantejar”. Per tant, es convocà la comissió de seguiment per al dia 28-12-2016 per a tractar el conflicte sorgit darrera l'ultim Ple (on CET votà en contra dels pressupostos municipals). La no assistència a la comissió de CET dugué a la convocatòria d'una altra reunió per al dia 3-1-2017, donant l'oportunitat a què es presentaren i poder tractar el tema.

Per segona vegada es negaren.

Davant d'aquesta reiterada negativa, la Comissió acorda manifestar la seua disconformitat amb l’actuació de CET:
  • Considerem que la no assistència suposa el rebuig a qualsevol possibilitat de diàleg i consens.
  • Manifestem la nostra conformitat a les decissions preses per l'equip de govern.
  • Considerem molt necessària l'aprovació dels pressupostos municipals per al 2017. D'ells depén el bon govern, el desenvolupament i l’impuls de totes les propostes del programa de
govern.

Per últim, fem una crida a les regidores i al partit polític CET per a què reconsideren la seua postura.

El representants de Compromís, PSPV i EU en la Comissió de Seguiment del pacte de Govern de Godella

miércoles, 21 de diciembre de 2016


Esquerra Unida organitzarem el darrer dimecres aquesta xerrada per tal d´entendre un poc millor el funcionament del nostre Sistema elèctric. L´ energia s´ha convertit junt amb l'alimentació, la salut, l´educació o l´habitatge, en una necessitat bàsica per a les persones que malauradament en els temps actuals necessita ser defensada.
Als mitjans de comunicació transcendeix molt poca informació al voltant del sistema elèctric i aquesta falta d informació engloba diversos nivells, ja que com a consumidors desconeixem que estem pagant al nostre rebut de la llum o com es fixa el preu de l´Energia ( un dels més elevats d´Europa), però també com a societat, les notícies que transcendeixen resulten difícilment comprensibles com que existeix un deute de quasi 29.000 milions d´euros o que es continuen donant ajudes públiques a centrals nuclears ja amortitzades.
Començant per la liberalització del sector en 1997, les decisions polítiques que es prenen al voltant de l´Energia sembla que beneficien més a les empreses privades que als consumidors però per canviar l´actual model es requereix ineludiblement una societat informada, capaç d´exigir un model diferent.
En aquest enllaç trobareu la presentació del Professor Juan Angel Saiz, Professor de la UPV adscrit al Departament d´Enginyeria Elèctrica i a l'escola tècnica Superior d´Enginyeria de Disseny de la UPV on imparteix les classes d´Energia Solar Fotovoltaica, Energies renovables i Tecnologia elèctrica. Ha participat en la posada en funcionament de centrals fotovoltaiques, una d´elles la de la UPV i ha escrit nombroses publicacions en relació a l´energia solar fotovoltaica i l´energia eòlica.


QUINA ÉS LA NOSTRA PROPOSTA? 
Com a necessitat bàsica de les persones EU pensem que els poders públics han de participar en la gestió del Sistema Elèctric per tal d´assegurar l´accés a tota la població però també l´ús racional i desenvolupament de models més sostenibles. Deixar l´energia en mans privades, tal com ha passat al nostre país ha impedit tenir un sistema elèctric que garantisca el respecte pel medi ambient, la sobirania energètica, l´impuls del teixit industrial, l´accés a l'electricitat com a servei públic en definitiva, qualsevol objectiu legítim que entre en conflicte amb el benefici privat.
En les últimes eleccions que ens presentarem com a Unidos Podemos ,el programa-acord contemplava les següents mesures:

1. Plan nacional de transición energética (PNTE)
El desarrollo de este PNTE tiene como objetivo la modernización económica, la eficiencia empresarial y un sistema energético totalmente descarbonizado para 2050, en consonancia con el acuerdo climático de París. Debe ir encaminado a mejorar la eficiencia energética de nuestro modelo productivo y de consumo, y a reducir su consumo global de energía, reducir el coste del factor energía para empresas y hogares, disminuir las emisiones de CO2 así como la factura importadora de combustibles fósiles. Debe estar estructurado alrededor de dos ejes:
1) Plan Nacional de Ahorro Energético: orientado a la mejora de la eficiencia energética y a la reducción de consumo energético en edificios, pero también en el transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. La columna vertebral de este plan será la rehabilitación energética de viviendas y edificios de la Administración, que debería permitir recolocar parte de las personas paradas que vienen del sector de la construcción.
2) Plan Nacional de Energías Renovables: centrado en tecnologías como la solar fotovoltaica y térmica, eólica, geotérmica, pequeña hidroeléctrica y biomasa de baja emisión. Este plan debe incluir todos los eslabones en la cadena de investigación, desarrollo, fabricación e instalación.

El PNTE estará acompañado por una reforma en profundidad del sistema eléctrico que incluirá:
Una auditoría de la deuda acumulada por el déficit de tarifa y una auditoría de costes de todo el sistema (además, se reclamará ante la Justicia la cantidad cobrada en exceso por las eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia).
El establecimiento de controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas y específicamente la integración vertical.
La modificación del marco regulatorio y del mercado eléctrico de modo que todas las fuentes de generación de electricidad reciban una retribución basada en los costes reales de producción.
La aprobación de una legislación del autoconsumo de modo que
a) la energía autoconsumida instantáneamente quede libre de cualquier tipo de imposición,
b) la energía vertida al sistema eléctrico sea justamente retribuida por la empresa comercializadora,
c) los trámites administrativos sean ágiles,
d) se permitan instalaciones compartidas
Adopción de medidas para la reducción del precio de la energía para la industria (especialmente las electrointensivas) en consonancia con los principios de la 3 transición energética defendida (renovables, ahorro y eficiencia, cogeneración) y de transparencia tarifaria (auditoría de costes).
La sustitución progresiva del uso de energías fósiles por energías renovables, garantizando en todo caso una transición justa de los empleos hacia nuevos sectores no contaminantes
El cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña y la no extensión de los permisos de operación para el resto de centrales nucleares en funcionamiento, de modo que todas ellas estén cerradas en 2024
La recuperación por parte del Estado de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen.
Se prohibirá el uso de la técnica de fractura hidráulica (fracking) y de las prospecciones de hidrocarburos en el litoral.

Al nostre Programa de les eleccions de Desembre de 2015, contemplàvem totes les anteriors mesures i a més:
- Edificios, grupos de edificios y casas aisladas deben y pueden convertirse en centros generadores de energía tendencialmente autosuficientes e interconectados entre sí. Sólo la instalación descentralizada de placas solares generaría a corto plazo, y sin tener que realizar inversiones muy importantes, al menos 300.000 puestos de trabajo directos de cualificación media y media alta. Nacionalizar las redes básicas de suministro energético tanto de electricidad como de hidrocarburos. Explotación unificada bajo control público de la generación eléctrica y del suministro de hidrocarburos.
- El Plan Energético debe contar con un organismo democrático de Planificación energética que controle, desarrolle y regule la aplicación del Plan. Es precisa una planificación energética pensada desde un enfoque de demanda, elaborada con participación social, para conseguir la satisfacción de las demandas sociales de servicios energéticos con consumos energéticos tan bajos como sea posible. Sólo se instalarán centrales de generación basadas en fuentes no renovables cuando esté probado que no existen posibilidades de ahorro o de suministro a partir de fuentes renovables.
- CREAR UN POLO ENERGÉTICO PÚBLICO
Para ello será preciso proceder a las nacionalizaciones necesarias para el cumplimiento de la Estrategia de Transición energética.
En este sentido proponemos revertir la privatización de empresas como ENDESA, REPSOL y otras.
-CREAR UNA EMPRESA PÚBLICA DE ENERGÍAS RENOVABLES
Con capital 100% público y gestión pública. el impulso público decidido a las energías renovables solar, termosolar, eólica, biomasa, etc., y a la generación distribuida, lo que significa acabar con la errática trayectoria del gobierno actual. Las renovables deben ser la potencia más firme mediante la hibridación de la energía solar de concentración y la eólica con las centrales de biomasa y con centrales hidráulicas reversibles, a la par que se mejora y confiere mayor estabilidad a la red interna y a las conexiones internacionales.