Resum Plenaris

Des d´Esquerra Unida Godella i fins que es pose en marxa de forma completa, el Portal de la Transparència, volem informar-vos mensualment de QUÈ S´APROVÀ A L'ÚLTIM PLE DEL...
QUÈ S´APROVÀ AL PLENARI EXTRAORDINARI 20-12-2016
1. El canvi de titular i suplent que representen a la AAVV de casc antic en el consell municipal de participació ciutadana. Votació: Per unanimitat.
2. El límit màxim de despesa no financera que pot tindre l´ajuntament per 2017 ( fins a quina quantitat es podria sobrepassar el pressupost): 10.630.812,69 euros. Votació: A favor: Grup de govern. En contra: PP i Cs.
3.
4. Tràmit per afegir al pressupost de 2016 les següents despeses d´altres anys:
quota amortització préstec 2014 ( 2508,70 euros), quota amortització préstec 2015 (
2508,70 euros), quota préstec (5787,66 euros), diferències de nòmines en el arqueo (7516,74 euros). Votació: A favor: Grup de Govern i Cs. Abstenció: PP
QUÈ NO S´APROVÀ AL PLENARI EXTRAORDINARI 20-12-2016
3. Pressupost 2017. Votació: A favor: PSOE, Compromís, EU. En contra: PP, Cs i CET.


 DIJOUS 24 DE NOVEMBRE 2016
1. Tràmit per poder traspassar diners de partides que no s´han gastat, a altres que ho necessiten: 3400€ per a la compra de mobiliari provinents de “Reparació i manteniment d´edificis esportius” i 286€ per a despeses del Taller d´Història, provinents de “Despeses vàries de comunicació”. Votació: Per Unanimitat
2. Tràmit per poder incloure factures del pressupost 2016 fins al 25 de gener en lloc del 31 de desembre. Votació: Per Unanimitat
3. Conversió d´una plaça d´agent de policia a oficial de policia, perquè en tots els serveis del dia sempre hi haja un oficial present. Votació: A favor: Grup de govern i Cs. Abstenció: PP.
4. Ajudes socials 2015 per al personal de l´Ajuntament: 23.500€. El seu conveni estableix que reberan ajuda econòmica per a una sèrie de despeses (ulleres, cursos de formació, llibres, ortodòncia..). Votació: A favor: Grup de govern. En contra: PP. Abstenció: Cs.
5. Estudi del Grup Bertolín per la construcció de 18 unifamiliars a Campolivar. Votació: A favor: PSOE, Compromís, EU, PP. Abstenció: CET. eN CONTRA: Cs.
6. Mocions:
- Per la derogació de la LOMCE. Presentada per EU. Votació: A favor: Grup de govern. En contra: PP. Abstenció: Cs.
- Que demana a l´Ajuntament la neteja barranc dels frares: Aquesta feina correspon a la Confederació hidrogràfica del Xúquer. Es quedà que l´Ajuntament instaria a aquesta institució per tal que ho realitzara i si no ho fa, ho pagarà l´Ajuntament. Votació: A favor: Grup de govern i Cs. En contra: PP.
- Per tal que s´unifiquen les exigències dels controls fitosanitaris dels cítrics, ja que actualment s´estan important de països de fora d´Europa que tenen menys requeriments i es produeix una competència desigual. Votació: A favor: PSOE, Compromís, EU i PP. En contra: CET (Podem). Abstenció: Cs.
- Manteniment de les colònies de gats. Presentada per CET per tal de rebutjar qualsevol tipus d´agressió física i verbal a les voluntàries del Pla d´Esterilització Felina davant un incident que tingué lloc a Campolivar el darrer 8 de setembre. Votació: A favor: CET i Cs. En contra: PSOE i PP. Abstenció: Compromís i EU.
- Per demanar que les places de personal de l´Ajuntament que queden vacants per jubilació, es puguen reposar, ja que la Llei de Montoro ho impedeix.
- Moció de la PAH per garantir els subministraments bàsics i accés a habitatge per a tota la població. Votació: A favor: Grup de Govern. Abstenció: PP i Cs.
- Per l´eliminació de la violència contra les dones. Votació: A favor per Unanimitat
Punt extraordinari: Venda d´una parcel·la de l´Ajuntament al col·legi Cambridge per fer un aparcament per la quantitat de 311.265 euros (iva inclós). Aquests diners es destinaran al pagament de l´expropiació del Sagrado Corazón.

 
DIJOUS 27 D´OCTUBRE

  1. Justificació econòmica de l´assignació del PP què no es va presentar al darrer plenari. Aquest punt no es vota.
  1. Tràmit per poder traspassar diners de partides que no s´han gastat, a altres que ho necessiten: Es passen 13.900 € ( 11.400 € de “Transport urbà” que no s´han destinat a la compra d´un autobús, i 2.500 € dels “Horts municipals”) a “Reparació i conservació de vies públiques” (4.000 €) “Reparació i conservació infraestructures de jardins” (3530 €), “Campanya d´esterilització” (370 €), “ Neteja escombraries” (3.000 €) i “Subministrament uniformes” (3.000 €). Votació: A favor: Grup de govern. Abstenció de PP i Cs.
  2. El destí de la subvenció de Diputació PPOS 2016: 86.692,7€ per a evitar inundacions (Obres de drenatge de la Plaça de la comunitat valenciana, C/ Sant Bartomeu i C/ Vila Blanca) i 114.987 € per a la construcció de 52 Nínxols i 138 columbarios al cementeri de Godella ( actualment no hi ha pràcticament disponibilitat i amb la seua venda, es recuperaran diners). Votació: Per unanimitat.
  3. Al·legacions de l´Ajuntament al Pla d´acció territorial de l´horta. : errors gràfics, de nomenclatura, d´ubicació, dimensions i permisos per a les casetes de ferramentes i hivernacles, que la franja de protecció de 50 metres al voltant de l´sèquia de Moncada passe a 4 metres al tram de sol urbà, concreció més precisa de la regulació de les activitats en l´horta, venda directa de productes, construcció i aparcaments permesos, itineraris patrimonials, recuperació d´hàbitats i tractament de les vores urbanes. Votació: A favor: Grup de govern. Abstenció de PP i Cs.

DIJOUS 29 DE SETEMBRE

1. Aprovació del tancament dels comptes del Pressupost del 2015, amb totes les factures, cobraments, transferències, etc. Votació: A favor: grup de govern. Abstenció: PP i Cs.

2. Aprovació de les ajudes de Solidaritat Internacional: s´han donat 32.180€ a les següents ONGs: El Bañado ( Paraguai), Amed (Tanzània), una escola a Burkina i Infància a Madagascar. Si no ocorre cap catàstrofe abans del 15 de desembre, els 2.700 € restants de la partida es destinaran a famílies necessitades de Godella. Votació: A favor: grup de govern i Cs. Abstenció: PP.

3. Justificació econòmica de les assignacions als grups polítics (segon semestre 2015): s´arreplegaren les factures de tots els partits excepte PP, que no en presentà. Posteriorment, la junta de govern aprovarà l´assignació a cada partit. Aquest punt no es vota.

4. Tràmit per poder pagar factures de l´ any passat un cop tancat el corresponent pressupost (3000 euros de la Plataforma de solidaritat ciutadana (un error de forma de les factures que presentaren, va fer necessari fer-les i presentar-les de nou) i 950 € del Taller d´ història local ( per despeses que segons el nou conveni que es signà, corresponen a l´Ajuntament però en ser el primer any en vigor del mateix, no es varen tindre en compte). Votació: A favor: grup de govern. Abstenció de PP i Cs.

5. Moció sobre el Projecte de connexió del barranc dels frares amb el barranc del Carraixet en la qual es demana a la Generalitat valenciana, que incloga als seus pressupostos el crèdit necessari per a realitzar-ho i evitar inundacions. Votació: Per Unanimitat.

6. Moció: "Alcaldes per la sostenibilitat, clima i energia": projecte que compromet als Ajuntaments adherits a reduir les seues emissions de CO2 en un 40% per 2030. Votació: Per Unanimitat.

7. Resolucions d'alcaldia, dació de comptes de l´ execució pressupostaria del segon trimestre.26 de Maig de 2016
(1.- Liquidació pressupost 2015. Te un resultat negatiu de 115.000 € ( falten aquests diners), que es pagarà del pressupost actual. Per poder fer-ho, s´ha plantejat reduir despeses o ajustar els ingressos, ja que com aquests últims provenen principalment del cobrament de taxes o impostos, el mes que es cobren l'ajuntament te molts diners i els previs, al cobrament a l´inrevés, com ha passat ara que no hi ha líquid. S´estudiarà i es realitzarà l´opció més convenient. Aquest punt no es vota però s ha d´informar en plenari).

1.- Creació del lloc de treball de tresorer. Votació: tots a favor i abstenció del PP.

2.- Tràmit per canviar a Mamen (anterior regidora de CET que va dimitir) per Irene (nova regidora) com a representant en la xàrcia de municipis valencians cap a la sostenibilitat. Votació: A favor: grup de govern. Abstenció de PP i Cs.

3.- Inici expedient per a la venda d´una parcel·la de l´Ajuntament al col·legi Cambridge (que empra com a pàrquing). Votació: Per unanimitat.

4.- En 2008 es va fer un PAI en Canyada de Trilles ( sector 31 i 32 - Torre el pirata) que pretenia urbanitzar 140.000 m2 i que es vol aturar. Aquest tràmit que s´ha de portar al plenari, serveix perquè l´agent urbanitzador no puga reclamar. Votació: Per Unanimitat.

5.- Resolucions d´alcaldia.

6.- Despatx extraordinari:

Donació a l´Ajuntament per part de la família de Peset Aleixandre, de 3 quadres.
Dimissió de la Regidora de CET, Reme Cataluña per motius de caràcter personal i professional ( manca de temps per atendre adequadament ambdues tasques).


Què no s´aprovà al plenari del 26/5

5.- Mocions:
Sobre el Laïcisme i aconfessionalitat de l´estat. CET i EU presentaren una moció i Compromís demanà una esmena a la totalitat que s´aprovà amb el suport de PSOE i PP i provocà que la desetimació de la moció de CET-EU i es passà a votar la moció de compromís. Aquesta última tampoc s´aprovà perquè sols votaren a favor PSOE i Compromís. Quines diferències hi havia entre la moció de Compromís i la de CET- EU? Mentre que la de Compromís demanava la retirada de símbols religiosos de caràcter no històric ni patrimonial, respectar la voluntat de qui opta per cerimònies de caràcter civil, promoure campanyes de llibertat de pensament i religió, elaboració d´un cens de propietats de l´església que no paguen ibi, difusió del testament vital, assistir com a observador a la Xarxa de municipals per un estat laic) la de CET i EU incloïa a més de tots els punts de Compromís, que l´Ajuntament no promourà rites ni celebracions religioses, que els membres de la corporació local com a representants del govern que és laic, no participaran en manifestacions religioses, que el manteniment de símbols religiosos que no siguen històrics ni patrimonials correspon als seus propietaris i demanar al congrés que les entitats religioses paguen IBI a més de la creació d´una comissió per a la consecució d´aquests acords).

Moció abonament voluntari de l ´IBI per les institucions religioses. Votació: Si: CET. En contra: la resta de grups. EU votà en contra perquè pensem que el pagament de l´IBI per part de l´església no ha de ser voluntari sinó obligatori i així hauria de regular- se a escala estatal. Demanar el pagament voluntari és una falta de respecte als que estan obligats.

28 ABRIL 2016

1. L´ Alcaldia delega en el Plenari la potestat de decidir la iniciativa ciutadana que demana la no autorització dels bous al carrer. Votació: Grup de govern a favor, PP en contra i abstenció de Cs.
2. S´acorda no autoritzar l´ocupació de la via pública per la celebració dels bous al carrer (prohibir la festa es competència de la Generalitat). Votació: Grup de govern a favor, PP en contra i abstenció de Cs.
3. Es renova el jutge de pau substitut. Votació: per unanimitat.
4. L´entrada a la piscina d´estiu costava més diners als de fora del poble i un ciutadà denuncià aquesta discriminació al síndic de greuges que li ha donat la raó, i el plenari acordà corregir-ho. Votació: Grup de govern i Cs a favor, PP en contra
5. Modificació de la Taxa per les taules i cadires que els bars posen als carrers: fins ara es dividia Godella en dos zones, de dos preus diferents, i el que s´acordà va ser posar un preu mitjà per a tot el poble i que les peticions es facen de forma trimestral. Votació: Grup de govern a favor, PP en contra i abstenció de Cs.
6. Modificació de la Taxa del mercat al carrer: s´ha augmentat de 2,40 a 3,20 €/m2 i s´aplicarà a tots els mercats que es fan a Godella. Votació: Grup de govern a favor, PP i Cs en contra.
7. Incorporació de factures de 2015 al pressupost de 2016 per al seu pagament ( legalment s´ha de passar pel ple per a poder fer-ho). Votació: Grup de govern a favor, PP en contra i abstenció de Cs.
8. Desestimació de les al·legacions al Pressupost municipal que va fer Ciutadans perquè no tenen fonament legal: el pressupost està ben fet (qüestionava que aparegueren com a ingressos la venta d´ una parcel·la que encara no s ha realitzat, subvencions a festes...). Votació: Grup de govern a favor, Cs en contra i abstenció de PP.
9. Reglament del Consell d´Esports, òrgan participatiu i assessor en aquesta temàtica. Votació: Grup de govern i Cs a favor, abstenció de PP.
10. Reducció de la Taxa de condicionament d´una façana d´una finca del Casc Antic que s´ha rehabilitat i que per estar en aquest barri, es concedeix. Votació: per unanimitat.

11. Mocions
a) A iniciativa de Compromís i presentada en conjunt per tot el grup de govern, demana la creació d´ una àrea metropolitana de transport de València i rodalies per tal que es coordine conjuntament tot el transport públic de la zona. Votació: Grup de govern i Cs a favor, abstenció PP.
b) A iniciativa del PP, reclamació dels drets forals a València dels juristes. Votació: A favor: PP- Cs- Compromís amb l´abstenció de PSOE- EU- Podem.
c) A iniciativa del consell Agrari, demana a governació civil que aclarisca quin cos de seguretat ( policia local o nacional o guàrdia civil..) te competència en l´Horta. Votació: per unanimitat

12. Resolucions d´Alcaldia/Tràmits ajuntament (baix més informació).


QUÈ NO S´APROVÀ AL PLENARI DEL 28 D´ABRIL

13. Al·legacions a l´Anell Verd. Es tracta d´un itinerari de vianants i ciclista que es vol fer (subvencionat per la UE) i que envoltarà la ciutat de valència pels pobles de les rodalies. El traçat que es proposa al seu pas per Godella, ha suscitat al·legacions perquè va per carrers amb uns desnivells no accessibles per a tots els públics, i els/les llauradors/es no volen que passe per l´horta, ja que s´ obrirà un nou accés i pensen que facilitarà els robatoris. Per falta documentació i per incorporar noves al·legacions, es va decidir posposar-ho per al pròxim plenari
14. Mocions:
a) A iniciativa PP, demana que es tanque el tràfic en horari d´entrada i eixida escolar per facilitar el trànsit dels pares que porten en cotxe als seus fills. En contestació, PSOE va plantejar la constitució d´ una mesa encarregada de trobar solució al tràfic amb tècnics, policia i representants de tots els grups polítics. Es votà la proposta del PSOE ( ja que era una esmena a la totalitat, anul·lant-se la moció del PP) A favor: tots els grups polítics excepte PP que votà en contra.
b) A iniciativa de Podemos demanava a la Congregació del Sagrat Cor que pagara de manera voluntària el IBI de 2016 ( quasi 30.000 €) i renegocie el pagament de l´expropiació del Parc. Votació: A favor: Podemos. Abstenció: EU. En contra: la resta de grups.
Intervenció regidor EU explicant el seu vot https://youtu.be/j-O8Y4i7A-M

Resolucions alcaldia
Concessió del premi del cartell de les Falles, del permís per ocupar el carrer per les Falles (en falles) per fer disparades, canvi de l´aval per a l´obra Millores del reg. Delegació en regidor per celebrar matrimoni civil. Exempció sobre activitats econòmiques a la Universitat Catòlica. Autorització llicencia d´habitatge. Baixa i Alta d´alumnes de la EPA i conservatori. Inscripció en escoles matineres. Liquidació taxa grua per retirada de vehicle. Liquidació Impost d´Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per 214.383, 98€. Pagament de factures per un import de 186030, 82€. Autorització a bars d´ocupació via pública amb taules i cadires. Alta i Baixa de guals. Demanar a empresa propietària d´un solar que el desbrosse. Demanar a un particular que elimine branques que envaeixen la vorera. Sol·licitud d´inscripció al registre d´associacions de: " La dinamo acción social la coma", "Horta Encesa", "Paraules contra l´oblit. Grup de memòria històrica de Godella". Estimació/ desestimació de denúncies a l´ajuntament per caigudes o desperfectes originats als carrers de Godella. Devolució fiances. Autorització tala d´arbre. Ampliació contracte monitora pilates. Acceptació subvencions diputació: 143.000€ millora de camins, mobilitat i seguretat, 109.338,8 pla de gratuïtat llibres. Autorització de fraccionament del pagament de la taxa de fem i del IIVTM. Aprovació llista definitiva opositors a plaça de conserge.

PLENARI EXTRAORDINARI DEL 14/3/2016
1. Aprovació PRESSUPOSTOS 2016. Votació: tots a favor excepte PP i Cs en contra.
Malgrat l´escassa quantia destinada a inundacions, no observar cap augment salarial als treballadors als quals se´ls abaixà el sou fa uns anys, i haver incomplit el compromís de destinar 60.000€ als pressupostos participatius, per responsabilitat amb el grup de govern i valorant positivament el global d´uns pressupostos fortament condicionats pel pagament del deute amb el Sagrado Corazón, el regidor d´Esquerra Unida votà a favor.
2. Regulació de les taxes d´examen per a oposicions a l’Ajuntament. S’han establit uns preus per a cada categoria i un preu reduït per aturats, famílies nombroses i monoparentals i discapacitats. Votació: per unanimitat.
3. Aprovació Reglament Consell de Joventut. Òrgan assessor de la regidoria obert a tots els joves (entre 14 i 30 anys) que vulguen participar. Votació: per unanimitat.
4. Proposta d´adhesió al Consorci de Joves (associació de regidors i tècnics de joventut de l´Horta nord per intercanviar informació, plantejar activitats mancomunades, no superposar activitats...). Votació: per unanimitat.
5. Aprovació definitiva del Reglament del Consell Assessor de Cultura (en el qual s han incorporat les aportacions del PP). Votació: per unanimitat.
6. Moció presentada per Cs per augmentar les mesures de prevenció i actuació contra l´assetjament escolar. Votació: per unanimitat.
7. Resolucions d´Alcaldia. Votació: per unanimitat.
25 DE FEBRER 2016
1. L´augment de la taxa del cementeri, ja que era molt barata en comparació amb Moncada, Rocafort... ( quasi un 50%) però sempre amb la condició que no supere el que es rep per aquest concepte del segur. Votació: tots a favor excepte PP en contra.
2. Tràmit legal obligatori per haver prorrogat els pressupostos, i que consisteix en reconèixer que es va a pagar la quota de l´expropiació del parc de la devesa. Votació: tots a favor excepte PP en contra
3. Donar de baixa diverses partides per un total de 69500 €, per dotar una nova partida per pagar les obres de condicionament de l´escola de música. Votació: tots a favor excepte abstenció de PP i Cs.
4. El pagament de 18.000 euros d´interessos de demora a Dragados per haver pagat amb retard l´obra de rehabilitació de l´ajuntament. Votació: tots a favor excepte abstenció de EU, PP i Cs.
5. Acceptar un cotxe Renault kangoo de segona mà que la Diputació dóna a l´Ajuntament. Votació: Aprovada per unanimitat
6. Adhesió de l´Ajuntament de les normes de Castelló ( base científica del valencià) com a Bé d´Interés Cultural.
7. Moció conjunta per la recuperació de la memòria històrica presentada per EU. Votació: tot a favor excepte PP en contra i l´abstenció de ciutadans

8. Moció contra la corrupció presentada presentada per compromís. Votació: Aprovada per unanimitat
9. Moció del Dia internacional de la dona. Votació: Aprovada per unanimitat
10. Resolucions d´alcaldia.

QUÈ NO S´ APROVÀ AL PLENARI DEL 25/2/2016

11. Moció del PP que demanava que es perdonara l´IBI agrari als llauradors per la sequera que s´ està patint. Votació: tots en contra excepte PP a favor i l´abstenció de Cs DIJOUS 28 DE GENER 2016
1.Tràmit per a la informatització dels arxius de l´Ajuntament. Per tal de garantir la protecció de les dades de caràcter personal (on estan i qui pot accedir a elles, la destrucció dels arxius en paper, etc...), s´ha d´aprovar al plenari.
2. Moció a iniciativa de CET que insta al govern a reduir la pobresa energètica, a no realitzar cap desnonament sense donar alternativa de vivenda, i garantir l´accés universal a la sanitat, i que fou modificada afegint que l´Administració local també s´havia d´implicar en la solució d´aquestes problemàtiques. Tots els partits polítics votaren a favor excepte PP que es va abstenir.
3. Aprovació de les resolucions d´Alcaldia:
Adjudicació dels contractes per a:
a) Reparació i reforma d´edificis municipals (poliesportiu, pavelló, villa teresita). 21.166,5€ provinents del Pla d´ajudes de la diputació,
b) Renovació sistema de reg i millora de zones enjardinades.
c) Execució obres C/ Escorxador i camí de camarena. 56.000€ provinents de la Diputació.
d) Servei d´extinció d´incendis.
e) Enllumenament exterior del pavelló municipal (17.834€)
f) Reparació d´anomalies en les instal·lacions de baixa tensió d´edificis municipals.
Ampliació de les ajudes de material escolar fent una transferència de la partida “despeses varies d´educació” de 480 euros.
Pagament factures (68.751€).
Partida de 54.677€ per al Pla de gratuïtat de llibres, que subvenciona la Generalitat.
Aprovació de la borsa de monitors de temps lliure, de monitors de bàsquet, de les ajudes d´emergència social i del pagament dels triennis a funcionaris.
Autorització (i no) de taules i cadires de les terrasses de bar, reserva estacionament a persona de mobilitat reduïda, devolució i liquidació de taxes. Llicències d´obra menor i tala d´arbre. Desestimació al·legacions que demanaven l´anul·lació de denúncies. Ordre de neteja, esbrosse i retirada de massa vegetal seca d´una parcel·la del polígon, a costa de l´obligat. Modificació horaris de treball dels monitors esportius i dels professors conservatori. -

DIMARTS 12 DE DESEMBRE 2015

1. Presa del càrrec de regidora d´ Irene Ferré (Podemos), ja que Mamen Esteve va renunciar.
2. Proposta de creació del Consell assessor de cultura i del seu reglament. Serà un organisme informatiu i assessor de la Regidoria de Cultura, format per representants de les associacions culturals amb conveni, associació de veïns, grups polítics i tres persones vinculades al món de la cultura.
3. Canvi de la qualificació urbanística de la parcel·la propera al col·legi Cambridge que s´empra com a pàrquing, per poder vendre-la. Inicialment anava a servir per a fer una rodona però amb les obres que es feren a la carretera ja no resulta necessària.
4. Aprovació de les al·legacions i oposició al projecte “Puerto Mediterráneo” que ha fet el Consell d´Urbanisme i Medi Ambient (CUMA) i que són: 1.Els veïns de Godella no hem pogut participar en les accions d´informació pública i reunions directes, impedint-nos opinar i al·legar malgrat que part del nostre terme s´ocuparà amb connexions viàries.2. Realitzar aquest projecte no ens sembla justificat a nivell d´interés general (la macroinstal·lació d´hotels, comerços i casinos comportaria una discriminació a les empresses ja
instal·lades i no atén a un disseny racional de les activitats econòmiques del nostre territori (ja tenim prou d´açò, necessitem altre tipus de teixit empresarial)). També pel que fa a paisatge i medi ambient, ja que acabaria amb espècies de flora i fauna que gaudeixen de protecció especial.
Aquest projecte agreujarà la problemàtica de les inundacions en incrementar la superfície edificada i pavimentada sense millorar la xarxa pluvial.
5. Aprovació de factures, permisos d´obres, taxes, contractacions interines, d´un monitor per a l´Escoleta Matinera de Cervantes i contractació fixa de la tècnica de so.
6. Precs i preguntes
El regidor d'EU va agrair a la ciutadania l'elevada participació en les eleccions 20D i va felicitar els partits polítics pels resultats obtinguts, desitjant que un parlament més plural faça possible la reforma de la llei electoral.

DIJOUS 26 DE NOVEMBRE 2015

1. Creació i dotació d´una partida de 14.000 € per pagar la calefacció del conservatori de música.

2. Modificació del Reglament dels guals per tal que paguen els veïns que no pagaven perquè podien accedir al seu garatge per damunt de la vorera (no els molestava que els aparcaren davant).

3. Aprovació de les subvencions de Participació ciutadana 2015: Bostezo 1584€, Felcan 1028€ Juniors 1071€. L´ import sobrant, 5613 € ( hi havien pressupostats 9000€) es destina a la partida de les despeses de la regidoria de participació i una part, a pagar el nou congelador de la Plataforma de Solidaritat ciutadana, petició dels pressupostos participatius de 2015.

4. Conformitat al Projecte de nou traçat de connexió barranc dels frares.

5. Usos de l´Horta: No es permeten explotacions d´animals ni noves quadres.

6. Dimissió de la Regidora de Podem, Mamen Esteve (agafarà el càrrec Irene Ferré).

7. Mocions:
a) Canvi en el finançament autonòmic, ja que actualment el País Valencià rebem molts menys diners dels que ens pertoquen.
Moció presentada per Compromís que han assumit també la resta de partits, per tal de presentar-la conjuntament .
b) que hi haja servei de Pediatria al Hospital Arnau de Vilanova.
Moció presentada per Ciutadans que han assumit també la resta de partirs, per tal de presentar-la conjuntament .

8. Resolucions d´alcaldia: Aprovació de diferents factures.


No hay comentarios:

Publicar un comentario