Remunicipalització de l´AiguaEn aquesta pàgina del nostre blog, volem informar-vos del treball que estem fent Esquerra Unida per aconseguir que la gestió del subministrament d´aigua potable de Godella torne a mans públiques. L´aigua no és un negoci, és un dret universal que s´ha de garantir i que el nostre Ajuntament ha d´assumir. Perquè si la llei dóna la competència als municipis, és perquè tenim la capacitat per gestionar-la. La ciutadania heu de conéixer i participar en aquest procés i en la decisió final que adopte el grup de govern. Perquè és la vostra aigua. Si voleu col·laborar en nosaltres o teniu qualsevol dubte, escriviu-nos a eugodella@gmail.comPRIMERA INFORMACIÓ: BUTLLETÍ ESPECIAL DE L´AIGUAPROPOSTA AL GRUP DE GOVERN

PER L'AIGUA PÚBLICA: LA REMUNICIPALITZACIÓ ÉS UNA SOLUCIÓ VIABLE
Molts autors citen el control de l'aigua com a prioritari i punt de conflicte en un futur immediat. Per garantir un accés a l'aigua sostenible i un sanejament adequat, la implicació del sector públic resulta imprescindible i per això, cada vegada més ciutats, regions i països estan apostant per la remunicipalització dels serveis de l'aigua i sanejament. Molts pobles semblants al nostre, ho han portat a terme en bons resultats.
A l´informe d´Eva, s´han citat tota una sèrie de problemàtiques que hauríem d´encarar si optem per la gestió pública del servei: sistemes de comptabilitat, gestió del cobrament ( tenim l'experiència del cobrament d'IBI i taxes), manca de qualificació... però també hem de tenir en compte que si tornem a la gestió privada, no podrem controlar l´activitat de l´empresa, ni aprendre de cara a una futura remunicipalització, sense destinar recursos. L´ experiència ha demostrat les dificultats que té l´ Ajuntament per controlar i fer el seguiment dels actuals contractes que té externalitzats, i després de 100 anys de gestió privada, tenim una xarxa antiga amb molts trams de fibrocement, de la qual Aguas de Valencia no s´ha preocupat. Malgrat la necessitat econòmica de l´Ajuntament, licitar el contracte per tal de cobrar el cànon seria una forma de recaptar diners encoberta i injusta, ja que es els ciutadans pagaríen en funció del consum d´aigua i no de les seves rendes.
Abans de prendre una decisió, hem de considerar també els avantatges que comportaria la gestió pública de l´abastiment de l´aigua i què s´han produït en les ciutats i pobles que han optat per la remunicipalització1:
 1. La creació d´una empresa pública permetria accedir a finançament, per tal de posar-la en marxa, sense endeutar més a l´Ajuntament, ja que es tindrien comptabilitats separades. Possibles pèrdues no arrossegarien l´Ajuntament ni els membres de la Junta respondríem amb el seu patrimoni. El subministrament d´aigua, en cobrar als usuaris de forma trimestral, és un negoci amb alta liquidessa i rendible que rep finaçament facilment, ja siga pública (ICO) o d´entitats bancaries privades.
 2. El benefici industrial i l´estalvi de l´IVA ( per ser empresa pública) es reinvertiria anualment en el poble. La gestió pública costa menys al ciutadà tal com asseguren els informes. Podríem anar renovant la xarxa, oferir tarifes més econòmiques...
 3. Reducció de costos, ja que les compres, reparacions, etc... són la forma en què l'empresa aconsegueix més benefici, i no caldria destinar recursos municipals a fer el seguiment del contracte mixt o privat.
 4. Coincidència d´interessos: evitem els conflictes d´interessos entre servei públic i l´obtenció de benefici empresarial. El qui encarrega i el que dóna el servei té el mateix objectiu: donar un bon servei.
 5. La Federació Sindical Europea de Serveis Públics considera la remunicipalització de l'aigua com una ocasió per a millorar i repensar les condicions de treball i qualitat dels serveis públics. Podríem dotar l´equip amb treballadors-tècnics qualificats que s'impliquen en l'empresa i no considerar-los solament un cost salarial, tenir els recursos adequats, dirigir l´activitat de l´empresa pública amb polítiques socials i ambientals dins d´un procés de millora contínua, capacitat per reinvertir els beneficis en el mateix servei o municipi, donar veu i vot a les associacions ciutadanes, establir indicadors d´eficàcia objectius i consultables que compatibilitzen la part tècnica i social...
 6. Tindríem la màxima informació i control: accés a tota la informació ambiental i de qualitat del aigua, control directe de les tarifes...
 7. Màxima transparència: tots els grups polítics estaríem al Consell d´administració i l´ obligació legal de presentar comptes anualment, l´auditoria i fiscalització de tots, impediria qualsevol tipus de desviament o malversació.
 8. Donaríem un millor servei: En tenir tots els mecanismes de control sobre el servei, també prendríem totes les decisions sobre la seua qualitat, i la proximitat ens permetria reaccionar molt rapidament davant de qualsevol incidència. Podríem oferir un servei d´atenció al públic més proper, millorar el tracte, instaurar polítiques d´estalvi, tarifes socials, fraccionament de deutes.. A més de tenir una xarxa en millors condicions.
 9. Efecte dinamitzador de l´economia local: s´ocuparia a gent del poble, es podrien triar subministradors locals...
 10. Seríem conseqüents amb el nostre ideari polític i el pacte de progrés: l´aigua és un bé primordial, essencial per la vida que no pot ser objecte d´especulació. Com a tal ha d´estar en mans públiques per tal d´assegurar que s´administra de forma transparent, eficaç i eficient.
En el cas de Godella,
 1. Estem en una situació favorable què molts pobles desitgen, perquè no hem de rescindir cap contracte amb l´empressa privada.
 2. Podem establir col·laboracions i servir-nos de l'experiència dels Ajuntaments pròxims i de característiques semblants.
 3. L´actual govern de la Generalitat està treballant per la creació d´una entitat mancomunada que ajude en la gestió de l´aigua, pel que anem cap a un futur cada cop més favorable i que permetrà millorar i abaratir la gestió de l´aigua. Podem anar fent camí...
 4. Contracte del clavegueram. Malgrat que el nostre objectiu final ha de ser la unificació i control de tot el cicle integral de l´aigua, de moment hem de centrar-se en el contracte de subministrament i un cop solucionat, ja encararem el del clavegueram, ja que la rescissió del contracte implicaria pagar, judicis,etc.. i ara no és el moment. Una cosa darrera l´altra.
 5. Rebutgem l´opció mixta, ja que els medis tècnics i la informació continuen sota el control de l´entitat privada. El marge de benefici que assegura és molt reduït i hauríem de contractar a una persona especialitzada per fer-ne el seguiment pel que no s´aconseguiria reduir tarifes ni fer les necessàries inversions a la xarxa.
El grup de govern hem de fer una aposta decidida per l´ aigua municipal i portar endavant la solució més convenient per al poble.

PROPOSTES:

1) Organització d'un taller-reunió conjunta de tots els partits i oberta a la ciutadania, amb representants tècnics de tots els grups polítics, en la qual es debata la postura i possibles opcions per al subministrament de l'aigua a Godella. Aquest espai permetria consensuar la decisió entre tots els col·lectius després d´una informació debatuda. També serviria per a fer partícip a la població d´ aquest procés tan important i que tan directament els afecta. La gent percebria que si no es municipalitza és perquè no ens interessa o no som capaços d´ assumir la gestió d'un servei complex, que privatitzem perquè és més còmode i perquè volem diners "ràpids".

2) Necessitem un assessorament tècnic que ens permeta tenir un coneixement complet del servei i de les seues necessitats per tal de poder garantir una gestió pública eficaç. Aquesta informació ens permetrà establir i dur a terme un pla director que permeta en un període de temps el més reduït possible, la reversió a mans públiques de l´abastiment de l´aigua. Si fem una nova licitació sense aquest pla de municipalització, significarà que deixem de nou l´abastiment de l´aigua en mans privades, ja que passaran els anys i en finalitzar el contracte, estarem al mateix punt que l´actualitat.
Per tal d´obtindre la informació tècnica, proposem contactar en:
- Joan Gaya, enginyer, ex- director de Cogniac, s´ha oferit a vindre a Godella, parlar de la nostra situació i oferir-nos un pressupost per estudiar l´expedient i determinar què hem de fer per aconseguir una gestió eficaç de l´aigua.
- CONGIAC ( Consorci per a la gestió d’Aigües de Catalunya http://www.congiac.com/es/congiac-serveis-abastament-aigua-i-sanejament.aspx) entitat pública de base associativa i caràcter local que agrupa a diversos ajuntaments implicats directament en el cicle integral de l’aigua i ofereix una gestió actual i optimitzada de totes les tasques necessàries perquè els associats i en general els usuaris tinguen un servei d'abastament i sanejament d'alta qualitat, amb sinergies i economies d'escala.
- Contractar un estudi técnic amb una empresa especialitzada: ACAL, PW Advisory & Capital serices (PW ACS) o aquella que es trie.

Respecte a la creació d´una empresa pública, s´han de realitzar les gestions pertinents davant el ministeri d´hisenda per saber si és factible.

1Un futur per l´aigua pública. L´experiència mundial de la remunicipalització. Satoko kishimoto, Emanuel Lobin, Olivier Petitjean. 2015

 JULIO 2017: SALE A CONCURSO EL ESTUDIO DEL SUMINISTRO DEL AGUA PÚBLICA DE GODELLA
Después de un año de espera, por fin ha salido el contrato para el Estudio del Suministro de Agua Potable de Godella, que permitirá evaluar la viabilidad de una gestión pública del mismo además de rescindir el antiguo contrato con Aguas de Valencia y definir el futuro servicio. Se ha destinado 18.000 € al mismo y más de 7 empresas han sido invitadas. Los criterios de adjudicación serán menor precio (3 puntos), menor tiempo de realización (1 punto), experiencia en trabajos similares (3 puntos) y conocimiento del municipio / trabajos previos con el Ayuntamiento de Godella (3 puntos). A pesar de que EU hubiéramos restado valor a este último criterio y en su lugar haber evaluado el equipo, metodología, etc... aceptamos esta puntuación ya que dicho tema no podía seguir alargándose eternamente y al fin y al cabo, al tratarse de un contrato menor, la legalidad establece que la adjudicación pueda realizarse a criterio del equipo de gobierno, sin necesidad de mesa de contratación, seguir ninguna valoración, etc..
Este estudio resulta necesario ya que tras más de 100 años en manos de Aguas De Valencia S.A., existe una importante desinformación por parte del Ayuntamiento sobre el servicio, al tener que confiar en los datos que suministra la propia Empresa. L@s ciudadan@s pagamos aproximadamente un millón de euros al año a través de nuestras facturas y aunque la compra del agua se estima en medio millón (*), la empresa afirma que los múltiples gastos que conlleva la gestión y mantenimiento del servicio, sólo dejan un beneficio de menos de 100.000 € el cual ha impedido invertir en la muy necesaria renovación de tuberias. En consecuencia, disponemos de una red de más de 60.000 m, antigua, con la mitad de las tuberías hechas de fibrocemento, que sufre múltiples roturas. En nuestra opinión, las pérdidas y fugas no se controlan adecuadamente, ni se promueven políticas de ahorro. Volver a la gestión privada, supondría perpetuar estas prácticas a pesar del dinero que daría la empresa privada que se quedara con el contrato (canon), el cual sólo podría emplearse legalmente en el propio servicio.
EU estamos convencidos que el suministro de agua potable, un bien común que nos pertenece a tod@s, debe gestionarse públicamente para poder mejorar el servicio que se ofrece al ciudadano, renovar la actual red y promover un uso ecológico y sostenible del agua. Esperamos una adjudicación objetiva del estudio a la consultora más capaz, que permita conocer con datos reales y ajustados a mercado, si nuestro pueblo puede asumir este reto o qué pasos deberemos seguir para hacerlo realidad en un futuro próximo.

(*) Al no disponer de fuentes propias, Aguas de Valencia compra el agua al EMSHI ( empresa mixta en la que participa Aguas de Valencia S.A.) y en ocasiones, al Pozo de Gracia (propiedad de Aguas de Valencia S.A.).

No hay comentarios:

Publicar un comentario