miércoles, 21 de enero de 2015

RECOLZAMENT A SYRIZA

El diumenge 25 de gener se celebren les eleccions generals anticipades en Grècia, en les que les enquestes donen la victòria a Syriza.
Grècia és l’exemple més clar de les conseqüències que suposa abandonar la gestió de la vida política en mans dels poders econòmics. La imposició d’entitats no democràtiques com el Banc Central Europeo o el FMI per solucionar un problema que els mateixos poders econòmics han creat, constitueix un pas enrere en el concepte més ample de democràcia, eixe que garantia que la decisió dels ciutadans fora el més sagrat contracte dins de les societats europees.
Por contra, aquest país que ha patit una estafa financera al més alt nivell, en compte de castigar als culpables del desastre econòmic rep una ració doble de les polítiques de retalls que pretenen tornar allò perdut especulativament a través de l’espoli directe a la seua població.
Avui Grècia és un país afonat per les receptes dels padrins del desastre: un lloc on la misèria, la fam, les necessitats, l’atur, les carències o la inseguretat social, laboral i mediambiental s’uneixen a la pèrdua total de la capacitat de decidir sobiranament sobre las polítiques econòmiques o socials. Les eleccions convocades per a 2015 són una oportunitat històrica per començar a tornar l’economia a les mans del poble grec, d’on no hauria d’haver eixit.
Lamentablement assistim amb preocupació a la posada en marxa de campanyes que pretenen condicionar la lliure decisió dels ciutadans grecs davant la sola possibilitat de la victòria de partits que qüestionen la deriva antidemocràtica imposada per les institucions econòmiques internacionals i per la Comissió Europea.
  1. Exigim que es preserve la lliure elecció del poble grec i mostrem el nostre refús més ferm a les campanyes de por que des dels grans mitjans de comunicació o des d’institucions internacionals es llancen aquests dies per condicionar el vot.
  2. Instem a les institucions europees a vetlar pel bon funcionament de les eleccions i a impedir qualsevol intent de limitar i/o condicionar la lliure designació que prenga en consciència el poble grec. S’asseguren que, més enllà del 25 de gener, es respecten les decisions sobiranes del poble grec. 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

jueves, 8 de enero de 2015

PROPUESTA DE MODIFICACIONES DEL PGOU (Resumen).

Modificación PGOU para redistribuir dotaciones públicas en proceso de debate al grupo de gobierno.

Objetivos:
No pagar en metálico las expropiaciones pendientes del Bovalar y telefónica
Redistribuir y obtener las zonas verdes necesarias para cumplir el PGOU
Consecuencia: reubicar zonas escolares y comerciales
Se plantean 9 ámbitos de modificación.
1.- Expropiación Telefónica (Ubicación Pedreres-Cementerio). Estado actual: Pendiente de expropiación. Modificación propuesta: Pasa de dotacional deportivo a suelo urbano residencial. Superficie 42.000 m2
2. Barranquet. Ubicación Bovalar. Estado actual: Pendiente de expropiación. Superficie 21.800 m2 en el PGOU actual calificada como espacio libre (sist general)
3 propuestas de modificación:
a) Mantenerlo como está.
b) Poner el suelo dotacional escolar de 10.00m2 ;Sup libre 7.227;red viaria2.964;espacio libre1.734.
c).- Recalificar por zonas: una parte del suelo urbano terciario de 4.200 m2+los 8.510 del escolar+2.046 sup libre(Sistema local)+red viari4.600+esp reserva viaria2.428
El objetivo a conseguir con las opciones b y c es posibilitar a los actuales propietarios el aprovechamiento urbanístico del terreno a cambio de la expropiación y de esta manera, se suspende el tramite expropiatorio.
3) Parcela al lado del barranquet, frontera con Rocafort. 1.200 m2. Petición de expropiación
Actualmente calificada como servicio público de carácter urbano, se propone recalificarla a uso residencial y red viaria. Al incrementar la superficie lucrativa habrá acuerdo con el propietario
4.- Terreno delante de la Gasolinera y Domus. 400M2. Petición de expropiación. Calificación actual: servicio público pasaría a residencial.
5.- Jardín de la quartella. 8406m2.Petición expropiación de 5000 m2 el resto es propiedad municipal.
Para este terreno se barajan cinco propuestas que proponen diferentes divisiones de zona verde y edificabilidad. Los propietarios cobrarían de la edificabilidad y el Ayuntamiento también. Se plantean la construcción de adosados, propuesta que no compartimos ya que en el 2000 propusimos construcción de viviendas sociales.
6.- Sector 24 Superficie 305.000 m2 Ermita Nova : cerca del bypass.
Situación actual: Urbanizable no programado (aunque hay casas construidas se pueden ubicar las zonas deportivas de telefónica)
7.- Sector 25 (67.000m2) y sector 26 (33.000 m2) Actualmente calificado como urbanizable con aprovechamiento máximo de 0,33.
Se funden los dos sectores en uno, con un nuevo sector dotacional de parque para compensar las reducciones de las otras propuestas. La reserva dotacional docente se pasaría al Bovalar.
Objetivo de esta modificación: proteger la pinada dando mayor superficie de parque, se habla de 25.000 m2
8.- Parque de la Devesa. Cumplir los acuerdos que se alcancen, con las re-calificaciones que se acuerden y la calificación de nuevas zonas verdes.