miércoles, 31 de diciembre de 2014

PUNTS A TINDRE EN COMPTE EN LES CONTRACTACIONS AMB EMPRESES PRIVADES GESTIONADES PER L´AJUNTAMENTEn ares a la transparència hem de clarificar les directrius en la contractació:
  ·     Per evitar que les llistes d’aturats puguem ser modificades en funció d'un lloc de treball, la persona deu d´estar donada d’alta sis mesos en el padró d´habitants.
·      La selecció de les empreses mercantils es farà per l´AEDL tenint en compte els criteris professionals i capacitats expressats per la o les regidories a on se va a desenvolupar el treball. A criteri del AEDL podrà convocar a algun tècnic, funcionari o personal de l'ajuntament per a fer la selecció.


·          Es tindran en compte les clàusules socials per a les contractacions pròpies, externes i també estaran presents en els plecs que s'adjudiquen en la mesa de contractació. Totes les ofertes passaran per la ADL per prioritzar en la mesura del possible la borsa del poble.

·       La AEDL publicitarà els llocs de treball que s´ ofereixen un mínim de 5 dies, lo que significa un retard en el procediment.

·   Els regidors i regidores s’ abstindran d’interferir en la contractació, una volta expressades les seues necessitats.

·    També evitaran contractacions a familiars al mateix ajuntament i en empreses que directament han gestionat en la seua regidoria, perquè encara que és legal no és ètic, la població no ho veu transparent i els polítics hem de donar un exemple exquisit de bona pràctica.
jueves, 11 de diciembre de 2014

Última Oferta de la Congregación Sagrado Corazón

Datos.
Deuda inicial 11.716.400 euros.
Superficie26.416 m2;  449,12 eu/m2
Intereses. 2005-2014 (aplicando interés oficial: varia cada año); 5.775.011 euros

Oferta ultima
Se quedan 9376 m2; valor(449,12 e/m2) Precio: 4.211.949 euros para instalaciones deportivas.(Legalmente no les harían falta para el Colegio)
Debemos pagar; 17.099m2(a 449,12) ; 7.593.000 euros
Si nos cobran intereses 2005-20014 podían ser 10.807.206 ( le añadimos 3.300.00 eu de intereses). pero renuncian a esta cantidad a cambio de la recalificación del suelo como zona deportiva

 Forma de pago de los 7,5 millones;
Cobrándonos un interés del 2%, piden una amortización de 579.000 euros/año desde el 2005 al 2028

martes, 9 de diciembre de 2014


 ULTIMA PROPUESTA
 
La deuda  queda en 7.593.000 euros al quedarse la Orden con los terrenos para el Colegio.
 A pagar a razón de 579.000euros al año, hasta el 2028.
Los intereses (2%) serian del orden de 2 millones de euros.
 De aceptarse deberíamos  decidir, la población, de que capítulos de los Presupuestos Municipales deduciríamos los 600.000 euros cada año