viernes, 16 de septiembre de 2011

Acord pressupostos 2010

MOCIÓ CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL

MOCIÓ CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL
En/Na Jose Manel San Felix Gorriz Portaveu del Grup Municipal d'EUPV en Godella en nom i representació del mateix, mitjançant el present escrit, i en ús de les atribucions que li confereix el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (aprovat por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la Corporació per al seu debat.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 La reforma de la Constitució Espanyola aprovada pel Partit Socialista Obrer Espanyol i el Partit Popular el passat 2 de setembre, limita des de la Carta Magna el dèficit i el deute públic de les administracions públiques per garantir, per manament constitucional, l’estabilitat pressupostària.
Aquesta proposta naix d’un paquet de mesures ultraliberals que els mercats i la Unió Europea estan reclamant als governs europeus com a suposades mesures de superació de la crisi econòmica. A més a més, suposa la modificació encoberta de l’article 1.1 de la Constitució, que defineix a l’estat espanyol com un “Estat social i democràtic de Dret, que propugna com valors superior del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític”.
Limitar constitucionalment  el dèficit públic significarà reduir l’Estat de Benestar, donat que establir un sostre al dèficit públic sense prendre decisions sobre els ingressos públics és atacar directament els serveis públics que, per manament constitucional, han de ser prestats a la ciutadania.
La despesa pública és la que determina l’accés de la ciutadania universal de tota la ciutadania a l’educació, a la sanitat, a la justícia, als serveis socials, a les pensions, és a dir, a totes i cadascuna de les prestacions a les quals tenim dret.
Amb aquesta mesura continuarem amb els retalls dels drets socials que venim patint des de fa temps.
Una mesura d’aquesta rellevància no pot ser adoptada per l’acord dels dos partits majoritaris, encara que tinguen els vots suficients per imposar-la. A més a més de les conseqüències negatives d’aquest acord afegim l’obscurantisme que s’ha portat a cap per a la seua aprovació.
Aprovada la reforma, en els supostos que s’haja d’optar entre el pagament d’interessos i capital del deute públic, o cobrir les necessitats socials, tant l’Estat, com les Comunitats Autònomes i Ajuntaments, ara tindran una nova prioritat que serà el pagaments dels interessos i del deute públic.
En definitiva, la proposta de reforma anteposa els interessos dels prestamistes sobre els interessos i necessitats socials de la ciutadana. El canvi suposa, en conseqüència, un dràstic canvi en la definició del nostre Estat com “social”, passant a ser un Estat ostatge de les condicions que el mercat vaja imposant per al finançament de les necessitats pressupostàries.
Per tot això, el Grup Municipal d’EUPV presenta al plenari de l’ajuntament de Godella els següents ACORDS:
 1.- Refusar rotundament l’accelerada Reforma Constitucional impulsada pel president Zapatero per consagrar en la Carta Magna el principi d’estabilitat pressupostària, per considerar que impedirà que en el futur i per a sempre les Administracions Públiques puguen mantindre nivells suficients d’inversió social i establirà un patró econòmic i pressupostari que farà impossible el sosteniment d’un model d’Estat que procure el benestar de la població.
2.- Instar als diputats i senadors a impulsar la convocatòria d’un referèndum per a què siguen els  ciutadans i ciutadanes els qui determinen amb els seus vots si aquesta reforma ha de ser ratificada o no.
3.- Donar trasllat d’aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats i al president del govern. 
                                         En Godella a 16 de setembre de 2011EL/LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’EUPV