miércoles, 19 de septiembre de 2012

               Moción  presentada el próximo pleno municipal del 27 de Septiembre
      
La ley de bases de régimen local, el gobierno de la nación, pretende modificarla con el objeto
de tutelar y restringir mucho más la participación de los vecinos.

Desde Izquierda Unida llevamos años pidiendo lo contrario una mayor autonomia financiera
y capacidad de transparencia y participación vecinal y asociativa.


MOCIÓ MUNICIPAL CONTRA LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE RÈGIM LOCAL
En/Na. Josep Manel San Félix Górriz Portaveu del Grup Municipal d’ EUPV en el Ajuntament de Godella en nom i representació del mateix, i a l'empar del que estableix la normativa aplicable, per raons d'urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Govern del PP ha anunciat que va a modificar la Llei de Bases de Règim Local  dins del marc de “reformes” que ha decidit emprendre, ha presentat a la FEMP un document que no ha consensuat i que afecta a 14  dels seus articles. El govern  justifica aquesta modificació baix l’argument de la necessitat d’adequar-la a la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
El contingut de la reforma elimina el principi d’autonomia local, modifica les competències municipals, reforça el paper de les diputacions i pretén reduir l’activitat municipal al mínim.
Cal recordar que des del conjunt del municipalisme espanyol es ve exigint des de fa molt de temps la reforma de la Llei de Bases de règim local de 1985 per considerar que s’havia quedat en alguns aspectes obsoleta. Era necessari abordar amb serietat la nova legislació tenint en compte la nova realitat municipal, l’experiència de gestió adquirida en aquests més de 35 anys i la necessitat de donar compliment al principi de suficiència financera local.
Els articles que es modifiquen afecten al principi de subsidiarietat, principi reconegut pel Tractat de la Unió Europea, pel qual s'aconsella que siga l'administració més propera a la ciutadania qui resolga o qui oferisca el servei. També dificulta que es puguen exercir competències no previstes en la llei, dóna més competències a les diputacions per a que puga exercir competències municipals de municipis de menys de 20.000 habitants.
Des d’EUPV defensem l’administració local com la més eficient, democràtica i propera al ciutadà i a la ciutadana. A més a més, eliminant els ajuntaments no s’aconseguirà abaratir la gestió sinó entorpir els serveis dels municipis i això afectarà directament als ciutadans i ciutadanes. Per millorar i abaratir els costos d’aquests serveis ja existeixen les Mancomunitats.
Es tracta, doncs, d’una cortina de fum per tapar els problemes reals i els incompliments del Partit Popular com és la promesa de dotar de finançament suficient a l’administració local. A més a més, fa responsable a les entitats locals del dèficit públic, precisament a la institució més mal finançada i que en els últims anys ha anat assumint totes les competències que han desatès des de les diferents Conselleries.
Tot açò respon a la política de malbaratament que ha portat durant anys el partit popular i de la que ara vol fer responsables als Ajuntaments.
La solució tampoc passa per les diputacions provincials, com ja s’ha insinuat, ja que es tracta d’una institució obsoleta que respon a una divisió artificial del nostre país, i que, a més a més, els seus representants han estat elegits indirectament.
Des d’EUPV portem molt de temps reivindicant una llei de comarcalització que descentralitze realment la presa de decisions i l’administració de recursos.
Per tots això, proposem els següents ACORDS:
1.      L’Ajuntament de Godella exigeix la retirada d’aquest avantprojecte de modificació de la llei de bases de règim local.
2.      L’Ajuntament de Godella insta a les Corts a aprovar una Llei de Comarcalització del País Valencià que desenvolupe allò expressat en l’article 65 de l’Estatut d’Autonomia i a la supressió de les diputacions provincials.
3.      L’Ajuntament de.Godella..exigix a la FEMP que s’opose a l’avantprojecte i que s’establisca un marc de negociació transparent on puga participar el municipalisme espanyol.
4.      Recolzar quantes iniciatives de caràcter polític o jurídic se posen en marxa per oposar-se a aquesta modificació prevista.
5.      Exigir al Govern d’Espanya que qualsevol modificació legal que es promoga garantisca els principis constitucionals d’autonomia local, subsidiarietat i suficiència financera.
6.      Donar trasllat dels acords d’aquesta moció:
- Al President del Govern.
- Als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats
- Al Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques.
- Al President de les Corts Valencianes.
- Als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.
- A la FEMP i a la FVMP.
- A totes les associacions culturales y de veïns del municipi de Godella
                      En   Godella a 16 de Septembre de 2012

                                                   Signat:
                              Josep Manel San Félix Górriz
                      Portaveudel del Grup Municipal d’EUPV de Ajuntament de Godella     

No hay comentarios:

Publicar un comentario