miércoles, 31 de diciembre de 2014

PUNTS A TINDRE EN COMPTE EN LES CONTRACTACIONS AMB EMPRESES PRIVADES GESTIONADES PER L´AJUNTAMENTEn ares a la transparència hem de clarificar les directrius en la contractació:
  ·     Per evitar que les llistes d’aturats puguem ser modificades en funció d'un lloc de treball, la persona deu d´estar donada d’alta sis mesos en el padró d´habitants.
·      La selecció de les empreses mercantils es farà per l´AEDL tenint en compte els criteris professionals i capacitats expressats per la o les regidories a on se va a desenvolupar el treball. A criteri del AEDL podrà convocar a algun tècnic, funcionari o personal de l'ajuntament per a fer la selecció.


·          Es tindran en compte les clàusules socials per a les contractacions pròpies, externes i també estaran presents en els plecs que s'adjudiquen en la mesa de contractació. Totes les ofertes passaran per la ADL per prioritzar en la mesura del possible la borsa del poble.

·       La AEDL publicitarà els llocs de treball que s´ ofereixen un mínim de 5 dies, lo que significa un retard en el procediment.

·   Els regidors i regidores s’ abstindran d’interferir en la contractació, una volta expressades les seues necessitats.

·    També evitaran contractacions a familiars al mateix ajuntament i en empreses que directament han gestionat en la seua regidoria, perquè encara que és legal no és ètic, la població no ho veu transparent i els polítics hem de donar un exemple exquisit de bona pràctica.
No hay comentarios:

Publicar un comentario