lunes, 25 de junio de 2012

                        Moció de Esquerra Unida de Godella al Ple municipal de Juni

MOCIÓ MUNICIPAL PER A SOL·LICITAR GESTIÓ DE VIVENDES

En Josep Manel San Fèlix Górriz Portaveu del Grup Municipal d’ Esquerra Unida Del País Valencià  en l’Ajuntament de Godella (València), en nom i representació del mateix, i a l'empar del que estableix la normativa aplicable, per raons d'urgència, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la següent moció.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'explosió de la bombolla immobiliària, que van potenciar els partits capitalistes amb les seues polítiques especuladores del sòl i els poders econòmics a través de la banca i els mitjans de comunicació, està suposant greus conseqüències per a la classe treballadora.

Desocupació, desnonaments, endeutament crònic, problemes de convivència familiar, depressió i inclús suïcidi. Tot això agreujat en el context d'una greu crisi econòmica i financera inherent al sistema capitalista.

Lluny d'esmenar-se els errors que ens han portat fins esta situació i de buscar responsabilitats entre els culpables, és el poble pla el que carrega amb totes les culpes i el que paga la factura del malbaratament.

Mentres el govern central rescata amb diners públics als bancs que s'han lucrat amb el negoci immobiliari durant els últims anys, la banca continua deixant famílies senceres en el carrer.

Des d'Esquerra Unida de Godella creiem que és injust que els diners de tots s'utilitze per a rescatar a la iniciativa privada que deixa pisos buits i a les persones sense una llar.

Així doncs, atés que la vivenda és un dret constitucional, alguns bancs han sigut rescatats amb diners públics i els ajuntaments són la institució més pròxima als ciutadans i ciutadanes, se sotmet a la consideració del Ple l'aprovació dels següents:

ACORDS

1.       Sol·licitar que les vivendes de l'estoc immobiliari que guarden els bancs i caixes que han rebut diners públics passen a ser propietat de l'estat.

2.  Que les vivendes nacionalitzades passen a ser gestionades pels ajuntaments per a garantir el dret constitucional a la vivenda.

3.  Que l'Ajuntament de Godella destine les dites vivendes per al lloguer social, facilitant l'accés a la vivenda als jóvens i famílies de Godella que necessiten una llar.

4.  Traslladar a les distintes associacions de veïns del municipi, als Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i al president del Govern.

En,  Godella a  16 de  Febrer de 2012


No hay comentarios:

Publicar un comentario