martes, 4 de junio de 2013

MOCIÓ PER UN HABITATGE DIGNE i EN CONTRA DELS DESNONAMENTS PRESENTADA per E.U. a l' últim ple de l'Ajuntament

MOCIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE  GODELLA (VALÈNCIA)

D. Josep Manel San Fèlix Górriz Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida de l’Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA) ve a formular per a la seua aprovació la següent MOCIÓ en base a la següent:EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 25 de la Declaració Universal de Drets Humans estableix que “tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li assegure, així com a la seua família, la salut i el benestar, i en especial l’alimentació, la vestimenta, la vivenda, l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris; tenen així mateixa dret a les assegurances en cas d'atur, malaltia, invalidesa, viduïtat i altres casos de pèrdua dels mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seva voluntat”.

D'altra banda, de conformitat amb el paràgraf 1 de l'article 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), els Estats "reconeixen el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per a si i la seva família, fins i tot alimentació, vestit i habitatge adequats, i a una millora contínua de les condicions d'existència. Els estats part han de prendre mesures apropiades per assegurar l'efectivitat d'aquest dret, reconeixent a aquest efecte la importància essencial de la cooperació internacional basada en el lliure consentiment”.

L'article 47 de la Constitució estableix que tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Igualment, exhorta els poders públics a promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l’interès general, per impedir l'especulació.

La nostra Carta Magna configura el dret a l'habitatge com un principi rector de la política social i econòmica, de tal manera que el seu contingut prestacional exigeix ​​l'actuació positiva de tots els poders públics amb competències en la matèria, incloent a l'Administració local.

L'actual situació econòmica ha tingut entre una de les seves més greus conseqüències, la destrucció d'un gran nombre de llocs de treball. Aquesta situació, agreujada al nostre país per l'explosió de la bombolla immobiliària, és especialment dramàtica en la nostra Comunitat Autònoma. Això ha provocat que nombroses famílies no puguin atendre el compliment de les obligacions derivades del pagament de les rendes d'arrendament o, si escau, dels préstecs o crèdits hipotecaris subscrits per adquirir el seu habitatge, sent doblement castigades per aquesta crisi financera, en perdre no només els seus llocs sinó també les seves cases.


Davant aquesta situació les administracions no poden romandre impassibles i han de realitzar totes les actuacions que siguin necessàries i tinguin al seu abast per donar empara als ciutadans, a fi de fer efectiu el dret a un habitatge.

A això hem d'unir la idea directriu de la debilitat del consumidor en el mercat, que obliga els poders públics a buscar restablir, en la mesura possible, l'equilibri en les relacions de consum entre les entitats financeres i els seus clients, el que s'ha consagrat en el nostre ordenament jurídic com el principi "pro consumidor”.

En aquest sentit, des de les comunitats autònomes i des dels ajuntaments s'han de posar en funcionament programes en defensa de l'habitatge, per a l'assessorament, la intermediació i protecció de les famílies afectades per la crisi econòmica i que es troben en risc de ser privades de la seva residència habitual i permanent.


Més enllà de les mesures estatals i autonòmiques, els ajuntaments, com a administració més propera als ciutadans i ciutadanes, i coneixedors dels problemes, necessitats i demandes dels seus veïns, poden incidir en atenuar la preocupant situació de desemparament en què es troben milers de famílies, asfixiades per una situació laboral insostenible i per unes hipoteques inassolibles en temps de crisi, amb sis milions d'aturats i gairebé dos milions de llars que no tenen cap ingrés.


Aquest Ajuntament no pot romandre aliè a aquest drama que afecta molts dels seus veïns i veïnes i ha d'actuar sobre les persones i famílies amenaçades de desnonaments, adoptant a nivell municipal els següents


ACORDS

1    L’Excm. Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA), procedirà a modificar amb caràcter d’urgència l’ordenança municipal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana afegint l’article 11, apartat 5:

    “En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació en pagament del seu habitatge que preveu l'apartat 3 de l'annex d'aquesta norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent l'entitat que adquireixi l'immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes”. 

  (De conformitat amb el Reial Decret 6/2012, de 9 de Maig, article 9 de "Modificació del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març”.)

2   Instar a la Comunitat Autònoma al fet que en el marc de les seves competències, garanteixi la funció social de l'habitatge i estableixi un cens d'habitatges deshabitades, per, si s'escau, sancionar els habitatges que estiguin en mans de persones jurídiques i fomentar el lloguer d'aquelles habitatges que estiguin en mans de persones físiques, amb la idea de fomentar l'accés a l'habitatge des del lloguer.

3  Instar el Govern d'Espanya a adoptar la paralització dels desnonaments tal com es preveia a la (INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR) ILP, a que els habitatges del ( SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA) SAREB passin a ser gestionades per les administracions públiques autonòmiques per al lloguer, a que no aprovi el desnonament exprés del lloguer, ja que es faci una quita en el deute de les famílies hipotecades tal com s'ha fet amb els balanços bancaris després de l'esclat de a bombolla immobiliària.


4  L'Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA), en l'àmbit de la seva organització i estructura i en el marc de les seves competències en les matèries d'habitatge, consum i serveis socials, col·laborarà amb l'Administració autonòmica en el desenvolupament dels programes destinats a solucionar els problemes de famílies desnonades , comprometent els recursos humans i els mitjans materials que determini per a la resolució dels conflictes que tinguin els residents del seu terme municipal en relació amb la seva residència habitual i permanent.


5   L'Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA), procedirà a la revisió dels protocols d'actuació de serveis socials en casos de desnonament, i col·laboració en demanar al jutge la suspensió del desnonament quan aquest sigui per motius econòmics i es refereixi a l'habitatge única i habitual. Seran destinataris de la col·laboració administrativa els ciutadans i ciutadanes que necessitin l'assessorament, la intermediació i, si escau, la protecció adequades per prevenir la pèrdua de la seva residència habitual i permanent.


6  L'Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA), és compromet, a través dels Seus serveis socials i prèvia sol·licitud motivada de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, a realitzar a els informes necessaris per comprovar, con caràcter d 'URGÈNCIA i en un Termini Màxim no superior a 30 dies, la situació social i econòmica de les persones destinatàries de, si s'escau, la col·laboració interadministrativa, a fi de determinar si la mateixa està en RISC d'Exclusió social.

7   No posar ni un sol policia municipal a disposició de les ordres de desnonament.

8   Interpel·lar a les entitats financeres que operen a la POBLACIÓ  per exigir la paralització dels desnonaments i la condonació de deutes il·legítims fruit de l'actual procés d'execució hipotecària.

9    Cap desnonament en vivenda protegida  pública.

10    Crear una borsa d'habitatge protegit pública i una altra privada per a lloguer social a persones i famílies en risc d'exclusió social.

11    Crear L'Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA), a través de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, en el marc de l'exercici de les seves funcions, prestarà l'assessorament que els ciutadans i ciutadanes necessiten sobre els problemes econòmics que pateixen en relació a la seva residència habitual i permanent. Així mateix donarà difusió de les seves actuacions, a fi d'aconseguir un millor coneixement sobre els drets i obligacions que tenen els residents en el seu terme municipal en relació al seu habitatge.

12  L'Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA), i si escau, en col·laboració amb la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, es compromet a propiciar el reallotjament provisional en un habitatge de la titularitat o dels seus ens instrumentals, en règim de arrendament i sempre que tinguin habitatges desocupats, de les persones que hagin estat privades de l'ús i gaudiment de l'habitatge habitual i permanent per raó del desnonament o llançament per execució hipotecària en virtut de resolució judicial, estiguin en situació de risc d'exclusió social i així es determini, si s'escau, per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.


13  L'Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA), facilitarà a la Delegació Territorial de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient la informació que li sigui sol·licitada dimanant del Registre Municipal de Demandants d'Habitatges Protegits, a fi de poder oferir el millor servei a les persones que tenen dificultats per afrontar el pagament de la quota hipotecària mensual de la seva residència habitual i permanent, amb subjecció al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades i la normativa sectorial aplicable.


14   L'Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA), es compromet a donar suport institucionalment quants fòrums, plataformes i convocatòries en defensa del dret a l'habitatge s'organitzin per a la consecució d'evitar i / o pal·liar el dramàtic problema de desnonaments (Paralització de desnonaments, dació en pagament, lloguer social, reforma Llei Hipotecària, reforma de la Llei d'enjudiciament civil ...)


15  Es constituirà una Comissió de Seguiment a fi de donar resposta a les qüestions que se suscitin amb el desenvolupament dels acords recollits en aquesta Moció. Estarà composta per un representant de cada grup municipal amb representació a l'Ajuntament.

Donar trasllat dels acords d’aquesta moció:

- Al President del Govern.

- Als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats

-  Al President de les Corts Valencianes.

- Als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.

- A la FEMP i a la FVMP.

- A totes les associacions culturals, socials i de veïns del municipi de Godella.


En Godella, a  20  de maig del 2013

Signat.: Josep Manel San Fèlix Górriz.

No hay comentarios:

Publicar un comentario