martes, 4 de junio de 2013

MOCIÓ presentada a l'ultim ple sobre les Retallades en Sanitat

MOCIÓ CONTRA LES RETALLADES DE SERVEIS BÀSICS AL CENTRE DE SALUT DE GODELLA

    El Sr. Jospe Manel San Félix Górriz, Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida de l’Ajuntament de GODELLA (VALÈNCIA), ve a formular, per a aprovació, la següent MOCIÓ en base a la següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de l’1 de març de 2013, el Govern del PP ha decidit anar retallant els serveis bàsics per a atendre els pacients del municipi de Godella, significats en:

PROBLEMES ALS CENTRES DE SALUT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA ARRAN DE LES RETALLADES ESTABLERTES TANT PEL GOVERN ESTATAL COM L’AUTONÒMIC

Taxes i copagaments: Suposen un greu retrocés perquè signifiquen una barrera en l’accés a les prestacions sanitàries dels segments de població estrangera o amb menys ingressos i més malalts, tot abocant una part de la població a haver d’elegir entre prendre la medicació en alguns casos o menjar en d’altres, tot agreujant, doncs, les seues malalties cròniques o inclús posant en perill la pròpia vida (diabètics que no es posen la insulina, hipertensos, malalts mentals...), cosa que, enmig de la crisi econòmica, amb mées de 6 milions d’aturats i 1,5 milions de famílies sense cap ingrés, a més de l’escassa quantia de les pensions, és un seriós problema per a la ciutadania.

Taxes renovació TSI: S’han establert taxes per a la renovació de la targeta sanitària individual i per la seua pèrdua.

Augment de la demanda d’Atenció Continuada: L’eliminació del servei del SVB (ambulàncies especialitzades) des de les 21 hores fins les 8 hores de l’endemà ha generat que la població acudisca més a Urgències per problemes menors per por que no se l’atenga ràpidament i adequada si s’agreuja el procés, així com més tardança en els serveis d’emergència (SVB i SAMU) perquè els punts base de les ambulàncies estàn més allunyats de la població i és menor el nombre de vehicles i, per tant, de personal. El tancament de Centres de Salut a les vesprades durant el període estival provocarà un augment considerable en les urgències.

Els EBA: Es pretén engegar 30 EBA (entitats de base associativa). Són cooperatives de professionals (metges, infermers) que es farien càrrec de la gestió dels centres de salut. La Generalitat concedirà un pressupost inferior a les entitats que assumisquen aquesta responsabilitat en canvi d’una major autonomia en el control del centre en tots els àmbits (gestió de recursos humans, horaris, prescripció farmacèutica, distribució de recursos) i la possibilitat que els professionals puguen reinvertir els diners que estalvien. És una mena de concessió administrativa en miniatura (com les que funcionen a Alzira o Dénia).
La Generalitat pretén aplicar-lo inicialment en 30 centres, per bé que no a curt termini, ja que cal una reforma legal. L’estalvi estimat és d’un milió d’euros a l’any.

Problemes a l’àmbit laboral que repercuteixen en la qualitat de l’assistència:

Disminució de plantilles, restringint les suplències i obligant al tancament de consultes o a la massificació d’altres amb la consegüent repercussió en la demora de l’atenció i en la qualitat de l’assistència.
Ja s’han donat instruccions per al tancament de consultes i centres a les vesprades durant els mesos de juliol i agost.

Reducció dels dies d’assumptes propis i eliminació dels dies addicionals per antiguitat. (Aquesta darrera mesura és una clara invasió de competències de la legislació estatal que és la que els ha regulats i que pretenia compensar les congelacions de sou dels últims anys.)

Pèrdua de drets en la Incapacitat Transitòria (IT). Penalització davant la malaltia comuna, que suposa reduccions importants en les percepcions econòmiques.

Eliminació o disminució del complement per carrera professional, pèrdua o disminució d’alguns dels conceptes que van lligats a les retribucions com ara la carrera professional paralitzada en alguns casos i disminuïts a la meitat en d’altres.

Les retallades en sanitat són immorals i injustificables. La política de privatitzacions d’hospitals públics i les retallades suposen un atemptat a la salut pública. La vida dels nostres conciutadans corre seriós perill. La sanitat és un dret de tota la ciutadania i no s’hi ha de fer negoci. Prou ja de retallades, prou ja de privatitzacions.

Davant aquesta situació proposem al Plenari de l’Ajuntament de Godella:

Que el Sr. Alcalde, en nom de tot el consistori, exigisca al Director General d’Assistència Sanitària i al Conseller de Sanitat que es restituïsquen els serveis al poble de Godella tal i com estaven funcionanat.

Que s’eleve la mateixa queixa i sol·licitud al President de la Generalitat, Sr. Fabra, i al Síndic de Greuges.

Traslladar els acords d’aquesta moció:

Al President de les Corts Valencianes.

A la conselleria se Sanitat.

Als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.

A la FEMP i a la FVMP.

A totes les associacions culturals, socials i de veïns del municipi de Godella.

Godella, 20 de maig de 2013-05-20

Signat: Josep Manel San Félix Górriz


No hay comentarios:

Publicar un comentario