miércoles, 26 de febrero de 2014

La pobreza energética aprobada en el pleno de Enero

 La pobreza energética aprobada en el pleno de Enero,adjuntas un texto se están realizando las gestiones con Iberdrola (electricidad) Aguas de Valencia(agua) y Gas Natural(gas) con el objeto de asegurar el mínimo de servicio a persona/s o familia/s, sin cortes de suministroAL PLE DE L’AJUNTAMENT DE GODELLA.
En/Na Josep Valenzuela Aparicio, Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida en l’Ajuntament de Godella, a l’empar d’allò dispost en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la seua aprovació la següent Moció  de MESURES PER PREVINDRE LA POBRESA ENERGÈTICA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La pobresa energètica es pot definir com aquella situació que pateix una llar  incapaç de pagar una quantitat de serveis de l’energia suficient per la satisfacció de les seues necessitats domèstiques  I/o quan es veu obligat  a destinar una part excessiva dels seus ingressos a pagar la factura energètica del seu habitatge. Depèn fonamentalment de tres components: els ingressos familiars, els costos de l’energia i la qualitat de l’habitatge en quant a las seua eficiència.
La pobresa energètica té un impacte  profund en la vida de les persones i pot influenciar en la seua esperança de vida i en l’agreujament de les malalties cròniques. La UE també comparteix aquest diagnòstic i ja en les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del mercat interior d’electricitat i gas, respectivament, plantegen exigències que obliguen als Estats Membres a adoptar mesures per abordar el fenomen de la pobresa energètica.
L’Estat espanyol és el país de la UE27 amb els preus de l’electricitat més cars, després de  Malta i Xipre (FACUA 2012).
L’Estat espanyol  no té una política específica dirigida a previndre el fenomen de la pobresa energètica que pateixen cada vegada més famílies i llars per garantir uns consums mínims vitals a totes les famílies en funció del número de membres i de períodes estacionals. Totes les companyies subministradores asseguren disposar de bons socials per a les famílies més  desfavorides, però no tan sols són insuficients sinó que sovint provoquen que qui més els necessite es queda fora.
El Reial Decret-llei 13/2012, de 30 de març, pel qual es transposen  directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques, i pel que s’adopten mesures per a la correcció de les desviacions per desajustos entre els costos i ingressos dels sectors elèctric i gasosa, fa referència en el seu redactat la pobresa energètica, anuncia l’establiment de  mesures de protecció per al consumidor vulnerable i reverteix transitòriament al bo social elèctric regulat en el Reial Decret-llei 6/2009, de 30 d’abril, pel que s’adopten determinades mesures en el sector energètic i s’aprova el bo social.
La reforma del mercat energètic empresa pel Govern fins ara tampoc estableix solució alguna al fenomen de pobresa energètica i el dèficit tarifari amenaça amb incrementar encara més la factura. Els preus pugen degut a la falta d’una autèntica reforma elèctrica, i la conseqüència d’això està recaient sobre els consumidors i les renovables, sense un diagnòstic previ.
A més a més, els canvis regulatoris en el sector elèctric, especialment els més recents, suposaran un encariment dels costos que afectaran fonamentalment als consumidors amb la revisió automàtica dels peatges. El canvi del sistema de facturació que augmentarà els costos fixos de la factura suposa una penalització afegida als que  menys consumeixen, ja siga per menor renda o per ser eficient, empitjorant el problema de la pobresa energètica i augmentant l’exclusió.
La teòrica liberalització del sector elèctric no ha servit per abaratir el preu de subministrament.
Existeixen experiències a nivell europeu on a més a més d’ajudes puntuals a col·lectives vulnerables per al pagament de factures o adreçades a l’estalvi i eficiència energètica, asseguren el subministrament en moments crítics, es tracta d’impedir la desconnexió durant els mesos de més fred o a consumidors vulnerables, és a dir aquelles persones que per raons d’edat, salut, discapacitat o inseguretat financera greu no estan en condicions de garantir el seu benestar personal i el de la resta de membres de la seua família.
Per tot l’exposat el Grup Municipal d’Esquerra Unida PROPOSA AL PLE MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE GODELLA L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:

  1. Exigir  al Govern d’Espanya l’aprovació d’una Llei de mesures per previndre la pobresa energètica que regule el sistema de subministraments bàsics de la llar i inclou mecanismes que  prime l’estalvi i penalitzi el consum ineficient, garantint que les tarifes no siguen objecte de mercat, establint preus socials i elements de fiscalitat energètica favorables per a les famílies amb baixos ingressos econòmics.
Igualment, en la citada Llei s’establiran mesures per a que totes les llars puguen mantindre unes condicions adequades de temperatura com disposar d’altres serveis energètics essencials a un preu just. Es creara el bo social per aquelles llars amb poder adquisitiu reduït o en risc d’exclusió social, establint-se una treva hivernal i impedint el tall de subministrament a aquestes famílies.
  1. L’Ajuntament de Godella elaborarà un pla contra la pobresa energètica, amb l’objectiu de garantir el dret  de la ciutadania als subministraments bàsics de la llar que permeta identificar, previndre i corregit les situacions detectades.

  1. Instar al Govern d’Espanya a modificar la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit establint un IVA reduït per al preu de gas i l’electricitat a nivell domèstic.

  1. D’aquesta moció es donarà trasllat a:
-      Presidència del Govern d’Espanya.
-      Grups amb representació parlamentària en el Congrés dels Diputats.
-      Federación Española de Municipios y Provincias  (FEMP).
-      Associacions de Veïns i Consumidors de Godella..


En Godella, a 16 de Gener de 2014Signat: Josep Valenzuela Aparicio

Regidor/a Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida

No hay comentarios:

Publicar un comentario