jueves, 26 de marzo de 2015

DOCUMENTS ELABORATS EN LA PRIMERA REUNIÓ DE LES JORNADES DE PROPOSTES MUNICIPALS

Ací teniu els documents que elaborarem sobre Participació i Codi Ètic ( baix en castellà), per tal que s´ho mireu i ho pogam votar en la reunió del 31 d´Abril a les 19h al primer pis de VillaTeresita.

DOCUMENT 1: 
CODI ÈTIC DEL COL·LECTIU D´ESQUERRA UNIDA GODELLA

Amb l'objectiu de garantir el funcionament assembleari i transparent del col·lectiu d´ Esquerra Unida Godella així com el nostre compromís amb la supressió de privilegis i la democratització de la representació política, s'aprova el següent Reglament ètic que serà signat i acceptat per tots els membres del mateix, facilitant qualsevol possible fiscalització i rendició de comptes.LES PERSONES TRIADES COM A REGIDORS ES COMPROMETEN A:

1.1. Defensar l'establit al programa polític de la candidatura i actuar com a representants obligats a seguir les decisions preses per l'Assemblea del col·lectiu.

1.2. No recolzar ni votar a favor de cap projecte que siga contrari al programa polític de la candidatura.

1.3. Renunciar als regals i privilegis que se'ls puguen oferir per la seua condició i que puguen significar un tracte de favor.

1.4. No duplicar càrrecs en les institucions, excepte aquells vinculats a la seua condició de regidor/a.

1.5. Rendir comptes de les seues actuacions de forma setmanal en l'Assemblea del col·lectiu i cada dos mesos davant la ciutadania, mitjançant instruments presencials i virtuals, assemblearis, democràtics i oberts.

1.6. Mantindre un contacte habitual amb els ciutadans, associacions i col·lectius en situació de vulnerabilitat. Garantir l'espai necessari en les seues agendes per a atendre'ls, fixar una hora d'atenció setmanal al ciutadà i donar respostes a qualsevol proposta que se li plantege en un termini màxim de 15 dies.

1.7. Fer públiques les seues agendes per a fer visible amb qui es reuneixen i els temes que tracten. Es faran públics també les ordres del dia i les actes de les reunions.

1.8. Fer públics els criteris de contractació relacionats amb la seua activitat com a regidor.

1.9. Els familiars de regidors que vulguen optar a un treball públic o privat relacionat amb l'Ajuntament, acudiran al procés de selecció en igualtat de condicions a la resta dels treballadors. Una vegada expressades les seues necessitats, el regidor/a evitarà interferir en els processos de contractació que seran realitzats de forma pública i transparent.

1.10. Facilitar tots els ingressos, béns i rendiments patrimonials, així com totes aquelles dades necessàries per a la detecció de possibles conflictes d'interessos i l'elaboració d'auditories ciutadanes. Aquest compromís s'estendrà als 3 anys següents a la seua eixida de la funció pública.

1.11. Acceptar la censura (i revocació, si escau) de regidors/as per mala gestió o per incompliment flagrant i no justificat del programa, del present codi ètic i/o de qualsevol decisió presa en l'Assemblea del col·lectiu.

1.12. Renunciar de forma immediata al seu càrrec davant la imputació per la judicatura de delictes relacionats amb la seua activitat com a regidor o amb racisme, xenofòbia, violència de gènere, homofòbia o altres delictes contra els Drets Humans o drets de les persones treballadores.

1.13. Limitar el seu mandat a dues legislatures consecutives, excepcionalment prorrogable a un mandat més, sempre que es done un procés de discussió i validació ciutadana.

1.14. Una vegada deixat el càrrec, fer un bon traspàs d'informació i de coneixement.

1.15. No accedir durant un període, mínim de 5 anys, a càrrecs de responsabilitat en empreses creades, regulades, supervisades, o que hagen sigut beneficiàries d'un contracte municipal, dins de l'àmbit i/o sector on ha desenvolupat la seua funció representativa. En cap cas s'ocuparan càrrecs en els consells d'administració d'aquestes.LA CANDIDATURA I EL COL·LECTIU D´ ESQUERRA UNIDA GODELLA ES COMPROMET A:

2.1. Facilitar la conciliació entre la vida laboral, familiar i la política dels regidors, establint mecanismes i grups de suport als càrrecs públics durant el seu mandat.

2.2. Evitar en el màxim possible, els càrrecs i preses de decisions unipersonals que la legalitat estableix, a través de la substitució en el seu funcionament per grups de treball avalats per l'Assemblea del col·lectiu. Aquests grups de treball col·laboraran en la gestió d'assumptes en condicions democràtiques, col·laboratives i d'igualtat amb el/la regidor/a o el càrrec oficial designat.

2.3. Reunir-se setmanalment per a informar, tractar i decidir sobre tots els temes municipals que plantegen els regidors i els seus equips de suport així com qualsevol problemàtica de tipus social o polític que resulte d'actualitat.

2.4. Ser transparent en la informació relacionada amb l'Ajuntament i amb els ordres del dia, actes i discussions realitzades en l'Assemblea a través del seu blog, facebook i butlletí informatiu.

2.5. Les reunions de l'Assemblea del col·lectiu estaran obertes a la participació de qualsevol persona interessada que accepte el present codi ètic i els principis polítics d´Esquerra Unida-Izquierda Unida. Sense necessitat de cap comunicació ni subscripció prèvia, podran participar amb veu i vot. La presa de decisions es durà a terme per consens i en cas de no ser possible, després de la discussió en diverses reunions, per majoria simple en votació.

2.6. Garantir la participació de tota la ciutadania mitjançant Assemblees Obertes, en la presa de decisions rellevants i en el posicionament polític de la candidatura sobre temes estratègics i projectes d'important impacte social, ambiental o urbanístic del poble. També es consultarà sobre qualsevol inversió superior a 500.000 € o que supose augmentar l'endeutament de l'Ajuntament, així com qualsevol decisió rellevant no contemplada al Programa Municipal.

2.7. Ser transparent en la seua gestió econòmica, publicant desagregats totes les dades referents als ingressos i despeses. La candidatura tindrà un compromís explícit de treballar amb les institucions de la banca ètica i renunciarà a crèdits bancaris i donacions de particulars que puguen coartar la seua independència política.


VERSIÓ EN CASTELLÀ

CÓDIGO ÉTICO DEL COLECTIVO D´ESQUERRA UNIDA GODELLACon el objetivo de garantizar el funcionamiento asambleario y transparente del colectivo d´ Esquerra Unida Godella así como nuestro compromiso con la supresión de privilegios y la democratización de la representación política, se aprueba el siguiente Reglamento ético que será firmado y aceptado por todos los miembros del mismo, facilitando cualquier posible fiscalización y rendición de cuentas.LAS PERSONAS ELEGIDAS COMO CONCEJALES SE COMPROMETEN A:

1.1. Defender lo establecido en el programa político de la candidatura y actuar como representantes obligados a seguir las decisiones tomadas por la Asamblea del colectivo.

1.2. No apoyar ni votar a favor de ningún proyecto que sea contrario a lo establecido en el programa político de la candidatura.

1.3. Renunciar a los regalos y privilegios que se les puedan ofrecer por su condición y que puedan significar un trato de favor.

1.4. No duplicar cargos en las instituciones, salvo aquellos vinculados a su condición de concejal/a.

1.5. Rendir cuentas de sus actuaciones de forma semanal en la Asamblea del colectivo y de forma bimensual ante la ciudadanía, mediante instrumentos presenciales y virtuales, asamblearios, democráticos y abiertos.

1.6. Mantener un contacto habitual con los ciudadanos, asociaciones y colectivos en situación de vulnerabilidad. Garantizar el espacio necesario en sus agendas para atenderlos, fijar una hora de atención semanal al ciudadano y dar respuestas a cualquier propuesta que se le plantee en un plazo máximo de 15 días.

1.7. Hacer públicas sus agendas para hacer visible con quién se reúnen y los temas que se tratan. Se harán públicos también las órdenes del día y las actas de las reuniones.

1.8. Hacer públicos los criterios de contratación relacionados con su actividad como concejal.

1.9. Los familiares de concejales que quieran optar a un trabajo público o privado relacionado con el Ayuntamiento, acudirán al proceso de selección en igualdad de condiciones al resto de los trabajadores. Una vez expresadas sus necesidades, el concejal/a evitará interferir en los procesos de contratación que será realizado de forma pública y transparente.

1.10. Facilitar todos los ingresos, bienes y rendimientos patrimoniales, así como todos aquellos datos necesarios para la detección de posibles conflictos de intereses y la elaboración de auditorías ciudadanas. Este compromiso se extenderá a los 3 años siguientes a su salida de la función pública.

1.11. Aceptar la censura (y revocación, en su caso) de concejales/as por mala gestión o por incumplimiento flagrante y no justificado del programa, del presente código ético y/o de cualquier decisión tomada en la Asamblea del colectivo.

1.12. Renunciar de forma inmediata a su cargo ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con su actividad como concejal o con racismo, xenofobia, violencia de género, homofobia u otros delitos contra los DD. HH. o derechos de las personas trabajadoras.

1.13. Limitar su mandato a dos legislaturas consecutivas, excepcionalmente prorrogable a un mandato más, siempre que se dé un proceso de discusión y validación ciudadana.

1.14. Una vez dejado el cargo, hacer un buen traspaso de información y de conocimiento.

1.15. No acceder durante un periodo, mínimo de 5 años, a cargos de responsabilidad en empresas creadas, reguladas, supervisadas, o que hayan sido beneficiarias de un contrato municipal, dentro del ámbito y/o sector donde ha desarrollado su función representativa. En ningún caso se ocuparán cargos en los consejos de administración de estas.LA CANDIDATURA Y EL COLECTIVO D´ ESQUERRA UNIDA GODELLA SE COMPROMETE A:

2.1. Facilitar la conciliación entre la vida laboral, familiar y la política de los concejales, estableciendo mecanismos y grupos de apoyo a los cargos públicos durante su mandato.

2.2. Evitar en lo máximo posible, los cargos y tomas de decisiones unipersonales que la legalidad establece, a través de la sustitución en su funcionamiento por grupos de trabajo avalados por la Asamblea del colectivo. Estos grupos de trabajo colaborarán en la gestión de asuntos en condiciones democráticas, colaborativas y de igualdad con el/la concejal/a o el cargo oficial designado.

2.3. Reunirse semanalmente para informar, tratar y decidir sobre todos los temas municipales que planteen los concejales y sus equipos de apoyo así como cualquier problemática de tipo social o político que resulte de actualidad.

2.4. Ser transparente en la información relacionada con el Ayuntamiento y con los ordenes del día, actas y discusiones realizadas en la Asamblea a través de su blog, facebook y boletín informativo.

2.5. Las reuniones de la Asamblea del colectivo estarán abiertas a la participación de cualquier persona interesada que acepte el presente código ético y los principios políticos d´Esquerra Unida-Izquierda Unida. Sin necesidad de ninguna comunicación ni suscripción previa, podrán participar con voz y voto. La toma de decisiones se llevará a cabo por consenso y en caso de no ser posible, tras la discusión en varias reuniones, por mayoría simple en votación.

2.6. Garantizar la participación de toda la ciudadanía a través de Asambleas Abiertas, en la toma de decisiones relevantes y en el posicionamiento político de la candidatura sobre temas estratégicos y proyectos de importante impacto social, ambiental o urbanístico del pueblo. También se consultará sobre cualquier inversión superior a 500.000 € o que suponga aumentar el endeudamiento del Ayuntamiento, así como cualquier decisión relevante no contemplada en el Programa Municipal.

2.7. Ser transparente en su gestión económica, publicando desagregados todos los datos referentes a los ingresos y gastos. La candidatura tendrá un compromiso explícito de trabajar con las instituciones de la banca ética y renunciará a créditos bancarios y donaciones de particulares que puedan coartar su independencia política.


DOCUMENTO 2: PARTICIPACIÓ

Durante el debate que se llevó a cabo sobre cómo conseguir una Participación Ciudadana real y efectiva en Godella, se puso de manifiesto que los órganos y mecanismos que existen actualmente a nivel institucional resultan insuficientes y no otorgan la legitimidad necesaria a la ciudadanía. También debería mejorar el conocimiento ciudadano de la gestión municipal, y el acceso a la información del Ayuntamiento, ya que sin un conocimiento previo y completo de la realidad municipal resulta imposible aportar con criterio y eficiencia. Existe una clara falta de cultura participativa la cual no sólo es atribuible a la Administración ya que también se produce en la propia ciudadanía, cuyos niveles de participación son realmente bajos y no resultan representativos de la población en su conjunto. Por tanto, resultaría imprescindible también, realizar un trabajo en este sentido ya que de poco serviría habilitar los mecanismos institucionales adecuados si luego las personas no estamos interesadas en utilizarlos.
Por tanto, para que la Ciudadanía recupere sus instituciones y sea partícipe de la política municipal que se desarrolla en Godella, se propusieron las siguientes medidas para incidir sobre estos tres cuestiones básicas:

1.- CREACIÓN DE ESPACIOS EFECTIVOS DE PARTICIPACIÓN.
Primero: Mejora de los Órganos actuales.
Los actuales órganos que vienen recogidos en la Carta de Participación (Consejo de Participación Ciudadana y Consejos Sectoriales) deberían abrir su composición, tener una mayor autonomía y legitimidad, a la vez que visibilizar su trabajo y utilidad al resto de la Ciudadanía. Para ello:
- Permitiremos la participación con voz y voto a toda persona interesada en los Consejos sectoriales, y de cualquier Asociación, en el Consejo de Participación.
- Todas las Concejalías deberán constituir y convocar periódicamente sus Consejos Sectoriales.
- Estos consejos, si lo desean, podrán implicarse en el trabajo y gestión de la Concejalía, superando su rol meramente consultivo. También tendrán plena legitimidad para modificar su Reglamento de funcionamiento.
- Los informes que emitan los Consejos serán públicos y deberán ser contestados por escrito en el plazo de 15 días. La toma de decisiones contrarias a dichos informes deberán justificarse por escrito.
- Todos los Consejos dispondrán de un espacio propio en la Página web del Ayuntamiento y en el BIM para que su trabajo y funciones trasciendan al resto de la población.
- Creación del Consejo de la infancia y Consejo de mayores para fomentar la participación de estos colectivos en la vida municipaly en la toma de decisiones que les afecten directamente, en una clara apuesta por la educación en la participación.

Segundo: Creación de la Asamblea Ciudadana.
Además, consideramos importante la creación de un nuevo Órgano de Participación: La Asamblea Ciudadana, que integre a toda persona interesada en conocer, aportar y colaborar (ya que a diferencia de los Consejos no requiere su pertenencia a ninguna asociación y/o Partido), y que sirva como espacio de diálogo directo entre la ciudadanía y los técnicos y políticos del Ayuntamiento. Este órgano tendrá total autonomía para decidir su modo de funcionamiento.
De forma trimestral o con la periodicidad que la Asamblea considere necesaria, el Ayuntamiento convocará Reuniones abiertas en las que se expongan y se traten temas de actualidad municipal y sirvan para recoger el parecer, las necesidades e intereses de la ciudadanía.

Tercero: Consultas populares.
Las Consultas Populares son un derecho para los ciudadanos y una herramienta más en la gestión Municipal. Para ello, se proporcionarán los medios adecuados para poder realizar:
- Consultas virtuales a través de la página web que permitan a los Concejales conocer la opinión ciudadana en aquellos proyectos que se propongan ejecutar, y a los propios ciudadan@s proponer sus preguntas de consulta.
- Consultas Populares presenciales. Aunque la actual Carta de Participación las recoge, resulta necesario especificar las condiciones y supuestos que permitan a la ciudadanía exigir su convocatoria y que fueron especificadas en las Jornadas Participativas de Noviembre de 2014. :
- Las Consultas Populares se llevarán a cabo siempre que sean solicitadas con la firma del 15% del censo de vecinos de Godella o por acuerdo de la Corporación a instancias del equipo de Gobierno, la oposición, técnicos o ciudadanía, sobre aquellos temas que ést@s decidan.
- Será necesario consultar a la ciudadanía en relación a asuntos de competencia propia municipal y de carácter local, que sean de especial relevancia para los intereses de la comunidad vecinal así como modificaciones importantes del PGOU o inversiones superiores a 500.000 euros.
- Las consultas podrán ser a toda la población o parciales a determinados barrios o colectivos.
-Antes de la votación, se abrirá un periodo de información de 1 mes en el que se harán asambleas informativas, reuniones con los concejales, información escrita, carteles, exposiciones monográficas y cualquier otro método o actividad que posibilite una correcta información de la ciudadanía sobre el tema de consulta.
-La consulta se realizará mediante voto en urna o de forma electrónica vía Internet con el correspondiente certificado de seguridad, y podrá votar toda persona mayor de 16 años empadronada en Godella.
-La consulta se considerará aprobada y vinculante cuando sea apoyada por mayoría simple, siempre que la participación supere el 50% de la población convocada. Cuando esto suceda, se le dotará de consignación presupuestaria en cumplimiento del art. 32 de la Carta de Participación Ciudadana.

2.- INFORMACIÓN AL CIUDADANO.

Además de constituir una garantía de transparencia y buena gestión, el acceso fácil a la información resulta imprescindible para que la ciudadanía pueda contribuir de forma efectiva y con criterio. A pesar de las mejoras producidas en la última legislatura, es necesario ampliar los medios de difusión y la información municipal que se pone a disposición de la ciudadanía así como establecer unos mecanismos que garanticen a los ciudadanos su derecho a conocer.

Primero: Implementar el portal de la transparencia con Información de las Concejalías y del Consejo de Participación y los Consejos Sectoriales.

Las Concejalías planifican la actividad municipal y ejecutan el Presupuesto. Sin embargo, el espacio que tienen en el portal de transparencia únicamente contiene los datos de contacto y un resumen general de las lineas que pretende seguir y resulta casi imposible de discernir en el Presupuesto Municipal cuanto se dedica a cada una y a qué destinan el dinero. Por eso, Esquerra Unida ampliaremos el Portal de Transparencia con la siguiente información referente a cada Concejalía:
 1. Planes concretos que pretende desarrollar cada Concejalía durante la legislatura.
 2. Memorias anuales del trabajo realizado en años anteriores.
 3. Proyectos-Actividades en los que se encuentra trabajando en la actualidad ( este apartado debería ser actualizado con una periodicidad mensual o bimensual como máximo).
 4. Presupuesto adscrito a su Concejalía plasmado de forma que permita ver de forma clara, a qué se destina cada partida.
 5. Acceso a documentos públicos relacionados con su Concejalía.
 6. Información de contacto del Concejal y del personal técnico adscrito. Día y lugar de audiencia al ciudadano ( mínimo: una vez al mes).
 7. Un espacio que el Concejal pueda utilizar si lo desea, para comunicarse con el resto de ciudadanos.
 8. Estadística: número de escritos dirigidos al /la Concejal/a (quejas, sugerencias y reclamaciones) y número de escritos contestados con indicación del tiempo empleado para ello.

Segundo. Dotar de un mayor contenido político al BIM.
Para que la información también llegue a las personas que no tiene acceso a la página web del Ayuntamiento, incluiremos en el BIM las siguientes secciones:
 1. Resumen explicativo de todos los puntos aprobados en cada Pleno.
 2. Artículos de Opinión de Concejales, Asociaciones, Partidos Políticos, Consejos sectoriales y Ciudadanos.
 3. Monográficos informativos en cada edición con temáticas de interés y/o que sean objeto de consulta ciudadana en ese momento.

Tercero: Mejora de la Oficina de Atención al Ciudadano.
La oficina de atención al ciudadano debería ampliar sus funciones desde un punto de vista participativo, constituyéndose como el servicio al cual el ciudadan@ pueda acudir ya sea vía Internet o de forma presencial, para pedir una información concreta y recibir respaldo y defensa en su relación con el Ayuntamiento. A nivel de página web, además de permitir la realización de trámites municipales online, la dotaremos de los siguientes apartados:
   1. Buzón de sugerencias, quejas, etc... Con posibilidad que tengan idéntica vigencia legal al pase por registro.
   2. Consulta del estado de tramitación de las instancias presentadas.
    Contestación a dichas instancias, cuando así lo solicite el usuario, por medios electrónicos lo cual podría constituir un importante avance hacia el cumplimiento del plazo de 15 días para contestar que establece la Carta de Participación, además de permitir de una forma más sencilla a los concejales, acceder y dar respuesta a sus instancias pendientes.
   3. Consultas electrónicas (que ya hemos comentado en el punto anterior) propuestas por Concejales y ciudadan@s y con los medios de seguridad necesarios, referéndum populares.
   4. Debates virtuales sobre propuestas ciudadanas y del Ayuntamiento.


3.- FORMACIÓN PARTICIPATIVA
Si queremos alcanzar una Participación representativa, resulta necesario aumentar y mejorar la cultura participativa de todos los sectores de la sociedad. Proponemos desde la formación y la investigación, promocionar la asunción por parte de la ciudadanía de un papel político activo, que resulte interesante a nivel personal, pero también orientar este programa formativo a cambiar concepciones dentro de la propia Administración: la Participación Ciudadana no debe ser entendida como una Concejalía más sino integrarse y pasar a ser parte del funcionamiento de todo el Ayuntamiento. Para ello:
- Estableceremos un programa y organizaremos congresos, cursos, jornadas … en las que se estudie, reflexione y debata sobre todos aquellos aspectos relacionados con la participación y su contexto, que constituyan espacios de encuentro formativos entre expertos, ciudadan@s, asociaciones y miembros de la administración.
 • Respecto a la actual falta de conexión con la ciudadanía y sus necesidades, implantaremos la encuesta ciudadana como medio para reconocer su opinión y poder trabajar en las problemáticas que le resultan de interés.
 • Realización de actividades, talleres y presupuestos participativos infantiles, en colaboración con los Colegios de nuestro municipio, que permitan a las nuevas generaciones valorar y formarse a nivel participativo y asambleario.

No hay comentarios:

Publicar un comentario