jueves, 25 de junio de 2015

ACORD DEFINITIU PACTE AJUNTAMENT DE GODELLAEl nou Ajuntament ha de basar-se en els principis de transparència en la informació, participació ciutadana, sostenibilitat (social, medi ambiental i econòmica) i delegació de les funcions, corresponsabilitat en la gestió, control i seguiment de programa i dels acords.

Ha de facilitar-se a tots els grups polítics un dossier complet amb la informació econòmica rellevant del municipi: pressupost, estat d'execució del mateix, nivell d'endeutament, un dossier amb organigrama i plantilla, així com les necessitats que en estos apartats es detecten, i un dossier a cada regidor/a de l'àrea de la que siga competent.

En transparència cal avaluar la possibilitat de fer públic, almenys a nivell intern, la declaració de bens dels membres del grup de govern, així com la seua nòmina o pensió en el seu cas. Recolzariem l'elaboració d'un codi ètic dels càrrecs públics municipals, que seria signat per tots els membres i publicat en la pàgina web.

El grup de govern es compromet a ampliar la participació ciutadana en aquells àmbits en què encara no s'ha actuat i a revitalitzar els Consells sectorials, modificant o incorporant el seu funcionament en la Carta de Participació ciutadana. En un termini raonable, i fixat prèviament, haurà de fer-se efectiva la constitució de tots estos òrgans de consulta i participació.

Els regidors elaboraran un pla de treball i funcionament per a la seua área que seran coneguts per tot el grup de govern i disposaran d'horaris d'atenció als ciutadans, que seran públics.

ACORD PROGRAMÀTIC

Acord per l’ocupació i l’economia del bé comú.

-          Treballarem per a implantar plans d’ocupació adreçats preferentment als sectors de població més desafavorits per la desocupació (joventut, desocupats de llarga durada, dones...). L’assignació econòmica, que en tot cas haurà de ser suficient, i les vies de finançament caldrà consignar-les en el pressupost ja per a l’anualitat de 2016.
-          Pla de negocis urbà i programa marc Polígon d’obradors: Treballarem per a revitalitzar el polígon d’obradors amb una atenció especial dins del pla de negocis urbà que prioritze aquelles empreses que sumen valors i treball al Bé Comú (empreses netes, cooperatives, empreses joves, empreses locals, empreses igualitàries...) .
-          Treballarem per a garantir la prestació dels serveis públics en condicions òptimes per a la població. Controlarem tots els serveis que es troben externalitzats mitjançant la inspecció de l’efectiva prestació del servei. A més a més, totes aquelles delegacions amb serveis externalitzats (agència tributària, servei de bicicletes, jardineria, piscines, subministrament d'aigües...) hauran de fer un estudi de viabilitat de reversió de la gestió privada a pública amb la suficient antelació per tal de prendre la decisió que més convinga a l’interés general. 
-          Farem una fira del comerç local i bones pràctiques empresarials on es visibilitzen les activitats econòmiques de Godella i es puga fomentar la implantació d’altres.
-          Revisarem els criteris impositius per a les activitats econòmiques per tal d’establir bonificacions per a aquelles empreses que aporten la seua part al bé comú (pla de reciclatge instaurat en empresa, igualtat laboral entre homes i dones, ús d’energies alternatives, ...)

Acord pels drets de les persones

-          Posarem en marxa un pla de xoc per a les famílies més necessitades incrementant la partida d’emergència social fins el muntant econòmic necessari, tot i coordinant-se amb la Generalitat i amb els plans que puguen encetar-se.
-          Recolzarem les ajudes a la diversitat funcional.
-          Posada en marxa d’un servei municipal d’assessorament sobre desnonaments que coordine la informació i actue i medie amb les entitats financeres, estudiant la millor manera d’executar-lo. (convenis, contractacions, ...).
-          Treballarem per posar en marxa una escoleta infantil (0-3 anys) pública i la reclamarem a la Conselleria d'educació que és qui té ara la competència.
-          Reclamarem el Batxillerat per al IES Comarcal.
-          Fomentarem, incrementarem i diversificarem els programes d’oci juvenil, fent partíceps els joves de totes les edats en la programació i execució de les activitats.
-          Estudiarem i planificarem àrees de jocs infantils i per a la pràctica de l'esport per barris.
-          Encetarem un procés participatiu per a desenvolupar els usos i disseny del parc de la Devesa.
-          Estudi i aprovació d’un pla de comunicació local.
-          Estudiarem les possibles fórmules per a ajudar al lloguer del primer habitatge per a joves (borsa d’habitatges, bonificacions, ajudes) i per al foment de la rehabilitació de vivendes.

Acord per la transparència, el govern obert i la participació ciutadana

-          Acabarem el procés de modernització de l’administració municipal per tal de millorar la prestació dels serveis i la eficiència en la gestió (portal de contractista i proveïdor, incidències serveis municipals, carta de serveis i procediments, ...)
-          Constituirem tots els consells sectorials de participació ciutadana previstos i l’assemblea ciutadana, garantirem el seu funcionament, revisarem els que s’han quedat fora d’ordenació per l’extinció de l’OAM i estudiarem la creació de nous.
-          Estudiarem la millor manera de fer una rendició de comptes anuals de les regidories  en coordinació amb els consell de participació.
-          Posarem en marxa un sistema de consultes ciutadanes respecte les decisions de l’Ajuntament, aprofitant les noves tecnologies però sense oblidar que tot el món no te accés.
-          Acabarem d’implementar el portal de transparència municipal en el més breu temps possible, estudiant els costos, les possibilitats pressupostàries i, en tot cas, amb una data límit no superior a l’anualitat de 2016.
-          Normalització de tots els procediments que oferix l’Ajuntament, especialment el procediment per a la contractació d’obres i serveis. Elaboració d’una Carta de Serveis i Procediments format paper i electrònic.

Acord pel territori, per una ciutat sostenible, per l’horta protegida, activa i ecològica

-          Continuarem la modificació puntual del PGOU de redistribució de dotacions públiques per a donar solució als problemes existents en els diversos procediments expropiatoris, amb la màxima informació i participació ciutadana.
-          Execució del pla de mobilitat urbana sostenible, implantant mesures com afegir zones de velocitat reduïda incrementant les que existeixen ja, estudiant l’ampliació del servei municipal (a nivell local o mancomunat amb poblacions veïnes) i estudiant la problemàtica de l’entrada i eixida de les escoles mitjançant un procés participatiu on el diàleg, la seguretat i les persones siguen el centre. El Pla de mobilitat inclourà un estudi de peatonalització.
-          Aprovació definitiva del pla especial de les Pedreres.
-          Reclamarem a la Generalitat l'execució del Projecte de connexió del Barranc dels Frares i afluents amb el Palmaret Alt als termes de Burjassot, Godella, Rocafort i València.
-          Desenvoluparem el Pla Director d'evacuació d'aigües pluvials al terme de Godella.
-          Estudiarem els possibles usos i rehabilitació de l’immoble de l’Ajuntament al carrer Santíssima Trinitat i l’antic mercat.
-          Revitalitzarem l’horta com a activitat productiva des d’una perspectiva sostenible i ecològica, fomentant els productes de proximitat i el mercat de venda directa. Continuarem fent del Consell Agrari l’òrgan essencial de consulta i codecisió de l’àrea.
-          Destinarem l’IBI rústic a iniciatives en l’àmbit rústic com la millora de sendes i camins.SOBRE L'ORGANITZACIÓ POLITICA DE L'AJUNTAMENT

Com a resultat de les eleccions municipals de 2015 els partits (Compromís, PSOE, Canviem entre tots, EUPV) acordem que l'alcaldia la ostente durant tota la legislatura el grup Compromís, com a força més votada de l'esquerra.
Este grup de govern (Compromís, PSOE, Canviem entre tots, EUPV) haurà de trobar-se almenys quinzenalment: com a mínim, és a dir una reunió mensual amb tots els components i una reunió mensual amb els portantveus, per coordinar la política municipal i preparar plens i comissions. En estes reunions hi haurà un secretari d'actes que deixarà constància dels acords presos.
Proposem que tots els grups s'integren i tinguen representació en la Junta de Govern local (JGL), amb les proporcions que marca la llei, atenent a la seua representació: 1 Alcaldia, 1 Compromís, 1 PSOE, 1 Canviem, 1 EUPV. Estos membres serien nomenats Tinents d'Alcalde en l'orde de nombre de vots. En cas que algun grup renunciarà a participar-hi, revisariem esta proporció.
Per a la presa d’acords es requerirà a més a més de la majoria simple (3 vots) el vot favorable d’almeys 3 d’estos grups.
La junta de Govern municipal es reuniria quinzenalment amb caràcter ordinari i quan faça falta amb caràcter extraordinari.
Estem disposats si cal, a establir un règim intern per aquells components del grup de govern que no assistisquen injustificadament als òrgans de govern i per als regidors/es amb delegacions que facen desistiment  de la dedicació a la seua área.
Es constituiria una comissió de seguiment, no formada per regidors, per al control i seguiment del programa i pacte municipal, per a decidir sobre temes no contemplats en el pacte o per a la resolució de conflictes que es puguen plantejar. La seua composició i funcions es determinaria posteriorment.
Els grups municipals podran comptar amb col·laboradors, als efectes d'accés a les dependències municipals i ajuda a les tasques dels regidors. El seu lloc de treball serà el despatx del grup municipal. El seu nomenament es faria oficial, no tindrien cap retribució i deixem oberta la possibilitat de limitar el seu nombre, en proporció a la composició dels grups municipals.
Cadascun dels grups polítics conservarà la seu autonomia, per a la presentació de propostes de resolució (mocions) sobre temes de política general, però facilitarà prèviament a la resta de grups de govern el seu contingut, abans del ple, per facilitar la seua adhesió o prendre posició sobre el mateix.

SOBRE ELS CÀRRECS PÚBLICS I LA SEUA RETRIBUCIÓ

L'alcaldia tindrà dedicació plena. El seu règim econòmic, serà com fins ara, la mitjana  del salari (base+complements) que tinga al seu treball durant la legislatura, repartit en 14 pagues. En qualsevol cas el salari estarà dins del màxim establert per la LBRL.

La resta de regidors del grup de govern, cobrarien una dedicació parcial, amb una retribució en net equivalent al SMI.  En cas que algun regidor assumira alguna o algunes de les àrees que requerixen presència física i major dedicació, la seua retribució s'incrementaria fins un 50% per sobre SMI. Si per circumstàncies personals algun regidor/a no pot tenir dedicació pot cobrar per dietes o assistències.

En cas que algun regidor abandone el govern, se li retirarà la seua delegació i la seua retribució i passarà cobrar per assistències. En cas que dimitisca d'una de les àrees de major dedicació perdrà l’assignació econòmica d'esta major dedicació. Si la renuncia és parcial a a qualsevol de les altres àrees assignades se li retraurà el 50% de la seua retribució (SMI)

Els regidors de l'oposició cobraran per assistències com fins ara. Una quantitat fixa per comissió i un altra per ple, amb una limitació d'una sessió ordinària i una altra d'extraordinària mensuals.


ELS ÒRGANS ADMINISTRATIUS I POLÍTICS DE GOVERN

Així mateix es repartirà la representació en els òrgans de representació supramunicipals:

EMTRE (PSPV)
EMSHI (Compromís)
Bombers (PSPV)
Serveis socials (PSPV)
Municipis per la sostenibilitat (Canviem Entre Tots)
Pactem Nord (PSPV)


Les Comissions Informatives agruparan els temes de competència municipal en 4 grans àrees:
·         Governació (Hisenda, contractació, personal, policia)
·         Benestar i Economia (Serveis Socials, dona, ocupació, activitats econòmiques)
·         Urbanisme (Urbanisme, medi ambient, serveis municipals, trànsit)
·         Activitats socioculturals (Cultura, joventut, esports, festes, participació ciutadana, comunicació, educació...) 

La seua composició vé determinada per llei. La presidència de cadascuna de les àrees recaurà en grup polític del govern municipal, de forma que tots es responsabilitzen del seu bon funcionament. Per a assegurar l'aprovació dels temes a debat i votació,l'assistència a estos òrgans és inexcusable  Aquells grups que disposen de titulars i de suplents, s'organitzaran internament com cal, per assegurar esta presència.

Es constiturà la Comissió Especial de Comptes.

Amb la representació actual s'acorda tenir un membre per comissió i partit amb vot ponderat (el seu vot equival als regidors que te al ple)

El ple vé realitzant-se amb caràcter ordinari una volta al mes, l'últim dijous de cada mes i proposem mantindre esta periodicitat. Les comissions informatives es poden realitzar la setmana prèvia al plenari. En tot cas esta assignació pot adaptar-se a la disponibilitat i dedicació dels Components de l'actual corporació.

Hi haurà un desptax per a cada grup municipal.

S'acorda mantenir les aportacions mensuals als grups municipals. En estos moments és de 100 € per partit i 25 € més per regidor, es pot mantenir o canviar.

Es mantenen les dietes i assistències que es cobren en estos moments per als regidors que no formen part de l'equip de govern.
130€ per ple
50€ per Comissió
75€ per Junta de Govern local
S'afegixen: 30 € per assistència a meses de negociació i a meses de contractació.
La proposta de delegacions és que sempre que tot allò delegable de l'alcaldia es delega en junta de govern local o en la regidoria competent per tal d'evitar l'acumulació de poder en una sola persona.


ÀREES DE GESTIÓ

PSPV-PSOE

Esports, Benestar social, Promoció econòmica, Igualtat, Educació, Trànsit, Obres i Protecció Civil.

ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

Joventut, Biblioteca i Promoció del valencià.

CANVIEM ENTRE TOTS/TOTES

Hisenda, Sanitat, Participació, Agricultura i Medi ambient.

COMPROMÍS

Alcaldia, Urbanisme, Mancomunitat, Contractació i Serveis municipals .
Cultura, Festes, Comunicació, Modernització, Personal i Agermanament.

Pel que fa al tema de les bodes es farà un llistat de tots els regidors/es del govern i casaran per ordre. En cas que una persona demane que el case un regidor/a concret es canviarà amb qui li tocaria eixe torn.Este acord està redactat per a entrar a formar part del govern els 4 partits progressistes.Els caps de llista:


Compromís             PSPV-PSOE                       Canviem Entre Tots            EUPVEva Sanchis i Bargues          Salvador Soler Chulià                           Remedios Cataluña Sánchez                               Joan Cardo Serra
A Godella, 13 de juny de 2015.

1 comentario:

  1. Com a la quantitat i calitat de l'informació molt bé i detallada. L'aplicació de les tasques al personal de l'Ajuntament on te la responsabilitat Compromís es fonamental. Només se el cas dels Segurs Socials que n'es pagaren i el recárrec foren molts euros, i no s'ha donat cap d'explicació ni responsables, així com si els empleats en Personal, amb un cap, no fan ni les nómines ni els Segurs Socials, ¿Que fan?

    ResponderEliminar