miércoles, 8 de abril de 2015

PROPOSTES DE LA SEGONA REUNIÓ: SERVEIS SOCIALS, MAJORS, CULTURA, FESTES I JOVENTUT

Ací teniu les propostes que s´arreplegaren en la Segona Reunió de les Jornades de Propostes Municipals, per tal de discutir-les i aprovar-les en la següent reunió ( baix en castellà):


JORNADA DE PROPOSTES MUNICIPALS. 31 DE MARÇ

SERVEIS SOCIALS.
En la nostra lluita per una Societat més justa considerem prioritari aconseguir uns Serveis Socials de qualitat, eficaces i eficients que desenvolupen actuacions preventives, assistencials, d'atenció a la dependència i rehabilitadores, de caràcter universal, gratuït i de titularitat Municipal. Per a això, necessitem:
  - Millorar l'organització i estructura dels Serveis Socials de Godella des de la Participació Ciutadana.
  - Disposar d'uns Serveis de qualitat que faciliten la permanència de la persona en el seu mitjà (Ajuda a domicili, tele assistència, suport familiar, Centres de dies..) i Centres que ofereixin una atenció especialitzada en les situacions en què això no sigui possible ( Accés a Residències, Serveis especialitzats...).
  - Garantir que tota la població tinga les seues necessitats bàsiques cobertes.
  - Millorar la informació, orientació i assessorament de la ciutadania perquè conegui més fàcilment els seus drets i els recursos a la seua disposició.
  - Reforçar l'Acció Comunitària a través de la cooperació i implicació de tota la ciutadania ( acte-ajuda, voluntariat, associacionisme...).
  - Treballar la prevenció i reinserció dels col·lectius amb necessitats especials.


  Per a això proposem:

  1.- Realitzar un diagnòstic social entre tècnics, polítics i ciutadans que permeta fer una planificació estratègica dels Serveis Socials de Godella per als pròxims 4 anys. Com?
  a) Creant un Observatori Social amb representació de tècnics municipals, grups polítics, Plataforma de Solidaritat Ciutadana, Caritas, qualsevol altra associació que ho sol·licite i ciutadania, que s´encarregue d´ analitzar i orientar les accions polítiques en matèria de benestar social que es realitzaran des de l'Ajuntament.

  b) Elaborant un Mapa Social de Recursos que permeta conéixer les necessitats en el seu conjunt, l'adequació dels recursos i justifique la seua ubicació.

  c) Elaborant un Catàleg de Prestacions que servisca com a marc normatiu i instrument de participació i acció, que garantisca el dret de tenir una informació ràpida i clara i un tracte personalitzat i de qualitat en els serveis públics.

  d) Elaborant un Pla de Coordinació que integre tots els sectors de l'Ajuntament i proporcione una atenció més completa.

  i) Implantant un Sistema d'avaluació de qualitat dels serveis rebuts, que permeta corregir mancances i millorar i optimitzar el seu funcionament.

  2.- Desenvolupar els següents Programes relacionats amb Serveis Socials:
  a) Per una Gestió Pública dels Serveis Socials: Gestionar des de l'Ajuntament i no mitjançant empreses Privades, tots els serveis que s'ofereixen ( Ajuda a domicili, Assistència a la dependència, etc...). Mancomunar Serveis amb els Pobles adjacents per reduir costos i permetre oferir un major nombre d'ells.

  b) Subvencionar el copagament en Ajudes a la Dependència a famílies amb baixos ingressos.

  c) Mesures contra la pobresa energètica que eviten l'aplicació de tarifes per part dels operadors que impedisquen l'accés a famílies amb baixos ingressos.

  d) Substituir en els casos no relacionats amb la dependència, les Ajudes econòmiques per un Salari municipal que servisca per crear serveis públics municipals i que garantisca a tota la població tindre les seues necessitats bàsiques cobertes.

  i) Creació d'un Centre de Dia Públic Mancomunat. Garantir l'accés a Residències de la Tercera Edat.

  f) Inclusió social de persones que s'han quedat fora del sistema com a conseqüència de la crisi econòmica.


  g) Lluita contra l'absentisme escolar.

  h) Creació de l'Abonament de Transport Social.


  i) Garantir l'accés a la justícia de persones sense recursos proporcionant assessorament i defensa gratuïta i l'abonament de les noves Taxes Judicials.

  j) Fomentar i impulsar dinàmiques de solidaritat i suport mutu veïnal. Creació del Banc del Temps i d'una Xarxa Solidària Popular.

  3.- Reivindicarem a la Generalitat Valenciana la millora de la xarxa de serveis socials fins arribar a la mitjana espanyola, l'aprovació immediata d'un decret-llei que garantisca el Sistema de Serveis Socials al País Valencià i la seua aplicació en l'administració local, l'elaboració d'una nova Llei de Serveis Socials i d'un nou Pla d'Ordenació dels Serveis socials generals i especialitzats que atenga la necessària comarcalització, municipalització i inclusió de la participació social i ciutadana a la xarxa pública de serveis socials.
  En l´àmbit estatal estatal subscriurem qualsevol iniciativa encaminada a derogar la nova Llei de Bases del règim local, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local i la derogació de la modificació de l'article 135 de la CE.

  HABITATGE
  L'habitatge és un dret fonamental que ha de ser protegit i garantit des de les Administracions públiques. Ha arribat el moment que a escala municipal s'inicie un treball en aquest sentit. Per a això:
  1.- Elaborarem de forma participativa, un Pla Municipal d'habitatge que definisca la situació immobiliària del nostre poble i les Polítiques d'habitatge a desenvolupar, en les quals nosaltres defensarem:
  a) Facilitar l'accés a l'habitatge de joves i sectors de la població en risc d'exclusió social i de pobresa.
  b) Posar en rellevància la funció social de l'habitatge com per exemple, sancionant amb més IBI els habitatges deshabitats en mans d'entitats financeres, societats de gestió i persones jurídiques.
  c) Fomentar l'accés a l'habitatge des del cooperativisme i el lloguer en contraposició amb la forma predominant dels últims anys: l'endeutament amb entitats financeres.

  d) Lluita contra els desnonaments: assessorament i suport des de l'Ajuntament a les famílies amenaçades.

  i) Enfront de la cultura del maó, dur a terme a Godella una planificació urbanística que aposte per un Model de Ciutat Sostenible.

  2.- Crearem un Parc d'habitatge públic i un Registre municipal de Demandants d'habitatge que facilite des del control públic, l'accés en règim de lloguer i afavorisca l'ús dels habitatges deshabitats.


  IGUALTAT
  Partint del Principi que tots els éssers humans som iguals, hem de treballar per eliminar qualsevol tipus de discriminació. Com?

  1.- Inclourem en tots els Plecs de Contractacions que elabore l'Ajuntament, una clàusula d'Igualtat respecte al Personal a contractar i que permeta la conciliació familiar.

  2.- Desenvoluparem el Pla d'Igualtat amb la participació de tècnics, polítics i ciutadania que servisca per identificar mancances i implantar les mesures necessàries per superar-les.

  3.- Establirem un programa de Conciliació Familiar amb beques de menjador, escoleta, etc...

  4.- Durem a terme un programa anual de formació en gènere i educació per a la igualtat.

  5.- Formarem als funcionaris i Policia Local en Drets Humans, discriminació masclista i LGTBIfóbica.

  6.- Elaborarem un Pla Municipal d'acció contra la discriminació realitzat per tècnics, polítics i ciutadans, que permeta identificar mancances i implantar les mesures necessàries per tal de superar-les.

  7.- Crearem l'Observatori Municipal per a l'eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació per a persones amb diversitat funcional.


  FESTES
  En l'actual context de crisi, hem de prioritzar a escala econòmica la resta de projectes que planteja el nostre programa. Proposem una festa autogestionada, ajustada a la situació econòmica actual, que es duga a terme per Associacions i festers. A més ens comprometem a:
  1.- No finançar amb fons públics els festejos on hi haja sofriment animal.

  2.- Garantir el caràcter laic de les institucions, evitant la promoció de ritus i celebracions religioses i la participació en elles d'autoritats municipals.

  CULTURA
  Proposem dur a terme una programació cultural basada en les activitats i esdeveniments que desenvolupen el gran nombre d'Associacions que existeixen a Godella, en la qual l'Ajuntament actue com facilitador de mitjans i recursos. Per a això:

  1.- Fomentarem l'Associacionisme a Godella amb Jornades de Formació i habilitant un punt de contacte directe i gestió amb l'Ajuntament, que facilite els tràmits habituals que han de realitzar les associacions.

  2.- Defensarem un oci crític i creatiu enfront del patró consumista i individualista de la societat actual.

  3.- Tractarem de desenvolupar Plans mancomunats i Agendes comunes culturals amb Rocafort i Burjassot. Intentarem subscriure acords amb universitats i escoles de formació artística.

  4.- Aplicar criteris de transparència i unificar criteris en les subvencions que reben les diferents associacions de Godella. Facilitar en igualtat de condicions, l'accés als locals de l'Ajuntament posats a la disposició de les associacions.

  5.- Optimitzar la gestió dels locals municipals d'ús cultural ( Vila Eugènia, Capitoli, Xicaranda....)


  JOVENTUT
  Volem una joventut que definisca les seues prioritats, les seues necessitats, les activitats culturals, solidàries, socials i lúdiques, que s'implique en la solució dels seus problemes i marque el camí a seguir. Des de l'Ajuntament treballarem perquè això siga així, posant al servei de l'autogestió de la joventut, els recursos humans, econòmics i instal·lacions que tenim:
  1.- El Casal Jove Almatadero és l'espai de la joventut i és ella la que ha de planificar el treball a realitzar.

  2.- És necessària la coordinació amb Biblioteca, Cultura, Esports, Educació, Promoció d'Ocupació i Serveis Socials per donar respostes integrals a les necessitats dels nostres joves que ells soles no poden solucionar. Per exemple, donada la problemàtica de l'atur juvenil haurien de prioritzar-se activitats formatives, associatives, alternatives i emprenedores que possibiliten la consecució de llocs de treball.

  3.- En l´àmbit
  infantil, es donarà resposta a les necessitats detectades ( realització de les Escoletes de Nadal, Pasqua i Estiu ) i es contemplarà una programació cultural i divertida.

  4.- Es potenciarà l'Assemblea de Joves com a forma d'organització on tothom tenim cabuda.

  5.- Potenciar la democràcia participativa juvenil precisa polítiques decidides de formació, assessorament i intercanvi. És prioritari donar la major importància a formar als ciutadans del futur.

  MAJORS
  A partir del primer any de jubilació, les persones podem passar per diverses necessitats i etapes d'autonomia. Encara que no totes siguen competències municipals, pensem que han de ser recolzades des de l'Ajuntament.

  1.- Reivindicarem davant la Generalitat Valenciana i en l´àmbit estatal, un augment anual de les pensions igual a l'IPC, el control del fons de pensions i la creació en cada centre de salut, de l'especialitat de Geriatria.

  2.- Treballarem per garantir les places en Centres de dia i residències publiques que siguen demandades a Godella, subvencionant els casos necessaris. Aquests centres haurien d'estar integrades en el poble per a facilitar el seu accés.

  3.- Oci: Suport a l'actual associació de jubilats. Ampliació de les places en
  balnearis.

  4.- Creació del Consell de Majors que possibilite la implicació i participació dels Majors en l'activitat que desenvolupe l'Ajuntament o Regidories del seu interès.


  MUNICIPI SOLIDARI.

  1.- Destinar el 0,7% del Pressupost Municipal a ajudes al tercer món.

  2.- Prioritzar el suport i treball d'organitzacions que treballen en aquest sentit facilitant-los mitjans i recursos municipals.

  3.- Realitzar campanyes de sensibilització i informació emprant els mitjans Municipals.

JORNADA DE PROPUESTAS MUNICIPALES. 31 DE MARZO

SERVICIOS SOCIALES

En nuestra lucha por una Sociedad más justa consideramos prioritario conseguir unos Servicios Sociales de calidad, eficaces y eficientes que desarrollen actuaciones preventivas, asistenciales, de atención a la dependencia y rehabilitadoras, de carácter universal, gratuito y de titularidad Municipal. Para ello, necesitamos:
- Mejorar la organización y estructura de los Servicios Sociales de Godella desde la Participación Ciudadana.
- Disponer de unos Servicios de calidad que faciliten la permanencia de la persona en su medio (Ayuda a domicilio, tele asistencia, apoyo familiar, Centros de días..) y Centros que ofrezcan una atención especializada en las situaciones en que esto no sea posible ( Acceso a Residencias, Servicios especializados...).
- Garantizar que toda la población tenga sus necesidades básicas cubiertas.
- Mejorar la información, orientación y asesoramiento de la ciudadanía para que conozca más fácilmente sus derechos y los recursos a su disposición.
- Reforzar la Acción Comunitaria a través de la cooperación e implicación de toda la ciudadanía ( auto-ayuda, voluntariado, asociacionismo...)
- Trabajar la prevención y reinserción de los colectivos con necesidades especiales.


Para ello proponemos:

1.- Realizar un diagnóstico social entre técnicos, políticos y ciudadanos que permita hacer una planificación estratégica de los Servicios Sociales de Godella para los próximos 4 años. Como?
a) Creando un Observatorio Social con representación de técnicos municipales, grupos políticos, Plataforma de Solidaridad Ciudadana, Caritas, cualquier otra asociación que lo solicite y ciudadan@s, cuyo cometido sea analizar y orientar las acciones políticas en materia de bienestar social que se realizarán desde el Ayuntamiento.

b) Elaborando un Mapa Social de Recursos que permita conocer las necesidades en su conjunto, la adecuación de los recursos y justifique su ubicación.

 1. Elaborando un Catálogo de Prestaciones que sirva como marco normativo e instrumento de participación y acción, que garantice el derecho de tener una información rápida y clara y un trato personalizado y de calidad en los servicios públicos.
 1. Elaborando un Plan de Coordinación que integre a todos los sectores del Ayuntamiento y proporcione una atención más completa.
e) Implantando un Sistema de evaluación de calidad de los servicios recibidos, que permita corregir carencias y mejorar y optimizar su funcionamiento.

2.- Desarrollar los siguientes Programas relacionados con Servicios Sociales:
a) Por una Gestión Pública de los Servicios Sociales: Gestionar desde el Ayuntamiento y no a través de Empresas Privadas, todos los servicios que se ofrezcan ( Ayuda a domicilio, Asistencia a la dependencia, etc...). Mancomunar Servicios con los Pueblos colindantes para reducir costes y permitir ofertar un mayor número de ellos.

b) Subvencionar el copago en Ayudas a la Dependencia a familias con bajos ingresos.

 1. Medidas contra la pobreza energética que eviten la aplicación de tarifas por parte de los operadores que impidan el acceso a familias con bajos ingresos.
 1. Sustituir en los casos no relacionados con la dependencia, las Ayudas económicas por un Salario municipal que sirva para crear servicios municipales y públicos, y que garantice a toda la población tener sus necesidades básicas cubiertas.
e) Creación de un Centro de Día Público Mancomunado. Garantizar el acceso a Residencias de la Tercera Edad.

f) Inclusión social de personas que se han quedado fuera del sistema como consecuencia de la crisis económica.

g) Lucha contra el absentismo escolar

h) Creación del Abono de Transporte Social.

 1. Garantizar el acceso a la justicia de personas sin recursos proporcionando asesoramiento y defensa gratuita y el abono de la Tasas Judiciales.
j) Fomentar e impulsar dinámicas de solidaridad y apoyo mutuo vecinal. Creación del Banco del Tiempo y de una Red Solidaria Popular.

3.- Reivindicaremos a la Generalitat Valenciana la mejora de la red de servicios sociales hasta llegar a la media española, la aprobación inmediata de un decreto-ley que garantice el Sistema de Servicios Sociales al Pais Valencià y su aplicación en la administración local, la elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales y de un nuevo Plan de Ordenación de los Servicios sociales generales y especializados que atienda la necesaria comarcalización, municipalización e inclusión de la participación social y ciudadana en la red pública de servicios sociales.
A nivel estatal suscribiremos cualquier iniciativa encaminada a derogar la nueva Ley de Bases del régimen local, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la derogación de la modificación del artículo 135 de la CE.


VIVIENDA
La vivienda es un derecho fundamental que debe ser protegido y garantizado desde las Administraciones públicas. Ha llegado el momento que a nivel municipal se inicie un trabajo en este sentido. Para ello, proponemos

1.- Elaborar de forma participativa, un Plan Municipal de vivienda que defina la situación inmobiliaria de nuestro pueblo y las Políticas de vivienda a desarrollar, en las que nosotros defenderemos:

a) Facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes y sectores de la población en riesgo de exclusión social y de pobreza.

b) Poner en relevancia la función social de la vivienda como por ejemplo, sancionando con más IBI las viviendas deshabitadas en manos de entidades financieras, sociedades de gestión y personas jurídicas.

 1. Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo y el alquiler en contraposición con la forma predominante de los últimos años: el endeudamiento con entidades financieras.
 1. Lucha contra los desahucios: asesoramiento y apoyo desde el Ayuntamiento a las familias amenazadas.
e) Frente a la cultura del ladrillo, llevar a cabo en Godella una planificación urbanística que apueste por un Modelo de Ciudad Sostenible

2.- Creación de un Parque de vivienda público y un Registro municipal de Demandantes de vivienda que facilite desde el control público, el acceso en régimen de alquiler y favorezca el uso de las viviendas deshabitadas.


IGUALDAD
Partiendo del Principio que todos los seres humanos somos iguales, debemos trabajar para eliminar cualquier tipo de discriminación. Como?

1.- Incluyendo en todos los Pliegos de Contrataciones que elabore el Ayuntamiento, una cláusula de Igualdad respecto al Personal a contratar y que permita la conciliación familiar.

2.- Desarrollando un Plan de Igualdad con la participación de técnicos, políticos y ciudadan@s que sirva para identificar carencias e implantar las medidas necesarias para superarlas.

3.- Establecer un programa de Conciliación Familiar con becas de comedor, guardería, etc...

4.- Llevar a cabo un programa anual de formación en género y educación para la igualdad.

5.- Formar a los funcionarios y Policía Local en DDHH, discriminación machista y LGTBIfóbica.

6.- Elaborando un Plan Municipal de acción contra la discriminación realizado por técnicos, políticos y ciudadanos, que permita identificar carencias e implantar medidas necesarias para superarlas.

7.- Crear el Observatorio Municipal para la eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación para personas con diversidad funcional.

FIESTAS
En la actual situación de crisis, debemos priorizar a nivel económico en el resto de proyectos que plantea nuestro programa. Proponemos una fiesta autogestionada, ajustada a la situación económica actual que se lleve a cabo por Asociaciones y festeros. Además nos comprometemos a

1.- No financiar con fondos públicos los festejos donde haya sufrimiento animal.

2.- Garantizar el carácter laico de las instituciones, evitando la promoción de ritos y celebraciones religiosas y la participación en ellas de autoridades municipales.

CULTURA
Proponemos llevar a cabo una programación cultural basada en las actividades y eventos que desarrollan el gran número de Asociaciones que existen en Godella, en la que el Ayuntamiento actúe como facilitador de medios y recursos. Para ello:

1.- Fomentaremos el Asociacionismo en Godella con Jornadas de Formación y habilitando un punto de contacto directo y gestión con el Ayuntamiento, que facilite los trámites habituales que deben realizar las asociaciones.

2.- Apoyaremos un ocio crítico y creativo frente al patrón consumista e individualista de la sociedad actual.

3.- Desarrollo de Planes mancomunados y Agendas comunes culturales con Rocafort y Burjassot. Intentaremos suscribir acuerdos con universidades y escuelas de formación artística.

4.- Aplicar criterios de transparencia y unificar criterios en las subvenciones que reciben las distintas asociaciones de Godella. Facilitar en igualdad de condiciones, el acceso a los locales del Ayuntamiento puestos a disposición de las asociaciones.

5.- Optimizar la gestión de los locales municipales de uso cultural ( Villa Eugenia, Capitolio, xicaranda....)


JUVENTUD
Queremos una juventud que defina sus prioridades, sus necesidades, las actividades culturales, solidarias, sociales y lúdicas, que se implique en la solución de sus problemas y marque el camino a seguir. Desde el Ayuntamiento trabajaremos para que esto sea así, poniendo al servicio de la autogestión de la juventud, los recursos humanos, económicos e instalaciones que tenemos:

1.- El Casal Jove Almatadero es el espacio de y para la juventud y es ella la que debe planificar el trabajo a realizar.

2.- Es necesaria la coordinación con Biblioteca, Cultura, Deportes, Educación, Promoción de Empleo y Servicios Sociales para dar respuestas integrales a las necesidades de nuestros jóvenes que ellos solos no pueden solucionar. Por ejemplo, dada la problemática del paro juvenil deberían priorizarse actividades formativas, asociativas, alternativas y emprendedoras que posibiliten la consecución de puestos de trabajo.

3.- A nivel infantil, se dará respuesta a las necesidades detectadas ( realización de las Escuelas de Navidad, Pascua y Verano ) y se contemplará una programación cultural y divertida.

4.- Se potenciará la Asamblea de Jóvenes como forma de organización donde tod@s tienen cabida.

5.- Potenciar la democracia participativa juvenil precisa políticas decididas de formación, asesoramiento e intercambio. Es prioritario prestar la mayor importancia a formar a los ciudadanos del futuro.


MAYORES

A partir del primer año de jubilación, las personas podemos pasar por diversas necesidades y etapas de autonomía. Aunque no todas sean competencias municipales, pensamos que deben ser apoyadas desde el Ayuntamiento.

1.- Reivindicaremos ante la Generalitat Valenciana y a nivel estatal, un aumento anual de las pensiones igual al IPC, el control del fondo de pensiones y la creación en cada centro de salud, de la especialidad de Geriatría.

2.- Trabajaremos por garantizar las plazas en Centros de día y residencias publicas que sean demandadas en Godella, subvencionando los casos necesarios. Dichos centros deberían estar integradas en el pueblo para facilitar su acceso.

3.- Ocio: Apoyo a la actual asociación de jubilados. Ampliación de las plazas en
balnearios.
4.- Creación del Consejo de Mayores que posibilite la implicación y participación de los Mayores en la actividad que desarrolle el Ayuntamiento o Concejalías de su interés.


MUNICIPIO SOLIDARIO.
1.- Destinar el 0,7% del Presupuesto Municipal a ayudas al tercer mundo.

2.- Priorizar el apoyo y trabajo de organizaciones que trabajen en este sentido facilitándoles medios y recursos municipales.

3.- Realizar campañas de sensibilización e información empleando los medios Municipales.


No hay comentarios:

Publicar un comentario